Nieuwsbrief Adviesraden

Vitale bodem (Rli)

De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op onze voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en klimaatmitigatie. Wat is op de lange termijn nodig om te komen tot duurzaam bodembeheer, mede in relatie tot de uitvoering van de Bodemstrategie? Hierover bereidt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies voor.

Het advies gaat over bodems voor landbouw, bos en natuur. De kwaliteit van deze bodems wordt bepaald door het organisch stofgehalte, de bodemchemie, het bodemleven, de bodemstructuur, de waterhuishouding en de beworteling. Consensus is dat de bodemkwaliteit van bodems achteruit gaat en (op termijn) zorgt voor achteruitgang van de primaire productie en de biodiversiteit, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Nu al is sprake van sterfte van vogels door gebrek aan regenwormen in de bodem en is bodemtransplantatie nodig voor natuurherstel.

De Rli verwacht het advies in mei 2020 uit te brengen.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden