Nieuwsbrief Adviesraden

Toekomstverkenning ‘Migratiemanagement 2030’ (ACVZ)

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) legt momenteel de laatste hand aan een toekomstverkenning naar de mogelijkheden om migratie in en op weg naar 2030 te managen. De ACVZ heeft hiervoor drie beleidsscenario’s ontwikkeld, die ieder een ander normatief uitgangspunt hebben. De drie scenario’s worden in het rapport aan de hand van vier omgevingsscenario’s getoetst op hun toekomstbestendigheid. 

Op 4 oktober heeft in het kader van die toets een brede consultatiebijeenkomst plaatsgevonden, waaraan onder andere de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de Sociaal-Economische Raad en het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben deelgenomen. De toekomstverkenning bevat tevens een trendanalyse van factoren die voor de toekomst van migratiemanagement van belang zijn.

De ACVZ verwacht het rapport voor het einde van het jaar uit te kunnen brengen.

Nieuwsbrief Adviesraden