Nieuwsbrief Adviesraden

Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta (Rli)

In de regio komen verschillende nationale duurzaamheidsopgaven samen, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en voedseltransitie. Deze opgaven doen zich op regionaal niveau tegelijkertijd voor. De vraag is bovendien hoe ze in de context van de regio samenvallen, zowel onderling als met regionale opgaven. Zit er strijd tussen of is er winst te halen uit een gecombineerde aanpak?

De Rli zoomt voor dit advies – bij wijze van voorbeeld – in op één regio. Vanuit de casuïstiek van die regio wil de raad algemene conclusies te trekken en aan het Rijk aanbevelingen te doen die voor meer regio’s in Nederland gelden. De raad kiest voor een analyse van de Zuidwestelijke delta: een regio die relatief minder in de belangstelling staat, maar waar de diverse ontwikkelingen nadrukkelijk spelen. Worden sectorale opgaven en de diverse ontwikkelingen wel voldoende met elkaar verbonden of in samenhang aangepakt? Het advies kan inzicht geven in de (extra) inzet die het Rijk moet leveren om de rijksdoelen bij de genoemde opgaven te kunnen realiseren.

Het advies wordt naar verwachting begin 2019 uitgebracht.

Nieuwsbrief Adviesraden