Nieuwsbrief Adviesraden

Openbare-ordebeleid (ACVZ)

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) rondt momenteel een beleidsadvies af over het openbare-ordebeleid. In dit, op eigen initiatief opgestelde, advies gaat de commissie in op de verhouding tussen het nationale openbare-ordebeleid en het Europese migratierecht. 

Een drietal recente ontwikkelingen vormden voor de ACVZ aanleiding om naar het openbare-ordebeleid te kijken. Niet alleen zijn de criteria voor verblijfsbeëindiging wegens strafrechtelijke vergrijpen in Nederland sinds 2005 driemaal ingrijpend aangescherpt, ook heeft het Europese Hof van Justitie in de afgelopen periode enkele belangrijke uitspraken gedaan over de toepassing van de Europese openbare-ordetoets ten aanzien van burgers van landen buiten de Europese Unie. Daarnaast heeft ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs geoordeeld dat uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt dat op gebieden die door het Europese recht worden beheerst, de uitleg die het Hof geeft aan het begrip openbare orde bij verblijfsbeëindiging in Nederland van toepassing is. 

Het advies bevat aanbevelingen om het nationale openbare-ordebeleid te wijzigen zodat dit voldoet aan de eisen die de Europese regelgeving en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie stellen. Het advies verschijnt naar verwachting begin februari 2018. 

Nieuwsbrief Adviesraden