Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuw project 'Verduurzaming economie' (Rli)

Wat is de rol van de Rijksoverheid bij de transitie naar een duurzame economie? Dat is de centrale vraag van het adviestraject dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onlangs is gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Wat betekenen aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven bijvoorbeeld voor de wijze waarop de overheid haar rol op dit gebied invult?

Het advies komt tot stand tegen de achtergrond van het proces rond een nieuw Klimaatakkoord en sluit aan bij het actuele debat over hoe economische groei en duurzame ontwikkeling zich tot elkaar verhouden. De transities op het gebied van duurzame energievoorziening en een circulair gebruik van grondstoffen staan centraal in het advies. Specifieke punten waarover de raad wil adviseren zijn de rolverdeling tussen markt, samenleving en overheid, de beschikbare interventiemogelijkheden van de overheid, hoe die kunnen worden ingezet en welke alternatieven denkbaar of wenselijk zijn.

Nieuwsbrief Adviesraden