Nieuwsbrief Adviesraden

Mobiliteit (Rli)

Hoe kunnen – gegeven alle onzekerheden – de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit (realisatie, vervanging, beheer en onderhoud) effectiever en flexibeler worden ingezet? Hoe kunnen daarbij meekoppelkansen voor duurzaamheid worden benut? Deze vragen stelt de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies dat hij voorbereidt over mobiliteit.

De druk op bereikbaarheid en duurzaamheid, alle onzekerheden die met onvoorspelbare snelheden op ons afkomen en de grote financiële belangen die spelen, zijn voor de Rli aanleiding om dit advies te maken. Hij wil casusgewijs beter zicht krijgen op de verschillende belemmeringen die spelen bij het effectiever en flexibeler benutten van financiële middelen voor mobiliteit en op de wijze waarop deze met elkaar interacteren. Aan de hand hiervan wil de raad nadenken over verbetering in de bestaande systematiek van mobiliteitsplanning.

Het advies verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2018.

Nieuwsbrief Adviesraden