Nieuwsbrief Adviesraden

Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Rli)

Welke ruimte is er om met GLB-middelen wettelijke en bovenwettelijke doelen op het gebied van landbouw, natuur en water te realiseren, die passen binnen de overgang naar kringlooplandbouw?  Hoe kan met het nationaal strategisch plan op de meest effectieve wijze gestuurd worden op doelen ten aanzien van klimaat, bodem, biodiversiteit, milieu en landschap? Deze vragen staan centraal in een advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid voorbereidt over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

De Rli richt zich op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar een kringlooplandbouw. Een landbouw die toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust is en die past binnen de eisen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, bodem, water, dierenwelzijn, landschap en volksgezondheid.

De verwachting is dat dit advies in juni 2019 wordt uitgebracht.

Nieuwsbrief Adviesraden