Nieuwsbrief Adviesraden

Duurzaamheidskader biomassa (SER)

Binnen welke grenzen is er draagvlak voor een duurzame inzet van biomassa voor de periode tot 2030 en daarna? Welke (handhaafbare) duurzaamheidscriteria zijn voor maatschappelijke partijen inpasbaar en uitvoerbaar? En hoe zien de maatschappelijke partijen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen private partijen en de overheid ten aanzien van sturing (en de fasering daarin) op zowel de beschikbaarheid van duurzame biomassa als de prioritering en cascadering van stromen voor duurzame toepassing?

Over deze vragen buigt de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op verzoek van het kabinet. In het Klimaatakkoord is aangekondigd dat het kabinet een kader zal ontwikkelen voor de duurzame inzet van biomassa. Dit SER-advies zal hiervoor één van de bouwstenen vormen. Het advies zal naar verwachting uiterlijk in maart verschijnen.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden