Nieuwsbrief Adviesraden

De stad als gezonde habitat (Rli)

In hoeverre kan de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad? Wat is de rol van de rijksoverheid en andere overheden hierbij? Hoe kunnen vernieuwende interventies ter bescherming en vooral ter bevordering van de gezondheid in de stad door versnelde opschaling ook elders worden ingezet? Deze vragen staan centraal in het advies over de stad als gezonde habitat dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voorbereidt.

In de Omgevingswet (beoogde inwerkingtreding 2019) is ‘een gezonde leefomgeving’ als maatschappelijk doel vastgelegd. Daardoor moeten overheden gezondheid als belang meewegen in omgevingsvisies en -plannen. De Rli hanteert daarbij een brede definitie van gezondheid: de optelsom van het lichamelijk, mentaal en sociaal-maatschappelijk welbevinden van burgers.

De Rli verwacht het advies begin 2018 uit te brengen.

Nieuwsbrief Adviesraden