Nieuwsbrief Adviesraden

Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart (Rli)

Welke inhoudelijke en organisatorische keuzes moeten worden gemaakt in verband met de negatieve effecten van bodemdaling in het veenweidegebied Groene Hart, bezien vanuit de (combinaties van) bodemdalingsstrategieën die mogelijk zijn en de samenhang met andere opgaven in het gebied? Wie zijn verantwoordelijk voor het maken van die keuzes en de uitvoering daarvan? En wat is de rol van het Rijk daarbij? Dat is de centrale vraag van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies over Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart. De verwachting is dat dit advies voor de zomer 2020 wordt uitgebracht.

In veel gebieden in Nederland zakt de bodem. Vooral in veenweidegebieden is dit het geval. Dit proces is al eeuwenlang gaande, maar is de afgelopen honderd jaar geïntensiveerd door peilverlaging en schaalvergroting. De bodemdaling is niet gering. Op sommige plekken zakt de bodem met enkele centimeters per jaar. Bodemdaling zorgt voor problemen, zoals verzakking van infrastructuur en gebouwen, CO2-uitstoot door veenoxidatie, achteruitgang van waterkwaliteit en bodemleven. Het heeft bovendien negatieve gevolgen voor het gebruik van landbouwgronden. De gangbare manier om hiermee om te gaan, namelijk verlaging van het waterpeil, is op de lange termijn niet overal houdbaar. Daarbij is in het klimaatakkoord afgesproken dat CO2-emissies drastisch omlaag moeten, ook die van de veenweidegebieden.

Meer informatie

Nieuwsbrief Adviesraden