Nieuwsbrief Adviesraden

Anders verantwoorden (RVS)

Hoe kunnen nieuwe vormen van verantwoording bijdragen aan het leveren van goede zorg en hulp? Op zo’n manier dat verantwoorden niet alleen als last wordt ervaren, maar ook bijdraagt aan een betere zorg? Deze vraag staat centraal in het advies ‘Anders verantwoorden’ dat de  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) momenteel voorbereidt. Daarbij wil de raad op basis van voorbeelden uit de praktijk tot een perspectiefwisseling komen, en kijken hoe een andere verantwoordingspraktijk tot stand kan komen. 

Het advies verschijnt naar verwachting dit voorjaar. Alhoewel de focus in dit advies ligt op de zorg en het sociaal domein, hoopt de RVS dat dit advies ook inspiratie kan bieden voor andere (semi)publieke sectoren. In aanloop naar het advies heeft de RVS verschillende denkers en andere deskundigen gevraagd een blog te schrijven. De blogs dienen als inspiratie voor het advies en belichten het thema vanuit hun eigen invalshoek. Ze zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Deze week is alweer de zevende blog verschenen; daarin schrijft raadslid Hans Boutellier over geïnformeerde wijsheid. Voor de eerder verschenen blogs en meer over het adviestraject zie de RVS-website

Nieuwsbrief Adviesraden