Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

Op 20 december heeft het kabinet zijn reactie op het WRR-rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’ vastgesteld. Het kabinet constateert dat het WRR-rapport een belangrijke aanvulling is op bestaande analyses omdat...

Ξ Gastcolumn

De wetenschappelijke en strategische adviesorganen doen hun werk op het snijvlak tussen het veld van kennis en wetenschap en het veld van beleid en politiek. Maar het woord snijvlak drukt eigenlijk niet goed uit dat het gaat om...

Ξ Agenda

Social media spelen inmiddels een grote rol in het onderwijsdebat. Met de prijs voor het beste onderwijsblog wil de Onderwijsraad de kwaliteit van het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. Begin december...

Ξ Agenda

Op 26 januari 2017 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Dichterbij en sneller: kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s’ uit. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu,...

Ξ Agenda

Op woensdag 11 januari 2017 presenteert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) het advies ‘Eerst de politiek, dan de techniek. Spelregels voor toekomstbestendige financiële verhoudingen’.

Ξ Nieuwe publicaties

Nederland dient alsnog over te gaan tot ratificatie van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne als de Europese Raad aanvullende verzekeringen heeft gegeven, ook op punten zoals de bestrijding van corruptie en...

Ξ Nieuwe publicaties

De ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod staan een succesvolle evaluatie en invoering van passend onderwijs in de weg. Bovendien is de onderwijspraktijk nog te weinig...

Ξ Nieuwe publicaties

Zonder een aantal forse doorbraken zal het niet lukken om onze energievoorziening duurzaam te maken. Daarom moet de overheid steviger inzetten op energie-innovatie. Daarmee kan Nederland ook economische kansen pakken. Dit stelt...

Ξ Nieuwe publicaties

Nederland staat voor grote en urgente duurzaamheidsopgaven die het Nederlandse landschap ingrijpend zullen veranderen. Zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de verduurzaming van de landbouw. Het...

Ξ Nieuwe publicaties

Zorg voor een expliciete wettelijke grondslag voor de uitwisseling en koppeling van gegevensbestanden en het gebruik van profielen, en borg dat profilering alleen wordt ingezet als aan de vereiste juridische waarborgen op het...

Ξ Nieuwe publicaties

Nederland kan in 2018 één Europees Erfgoedlabel toegewezen krijgen. Voor de nationale voorselectie hebben zich twee sites kandidaat gesteld: het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas en De Grote Kerk Dordrecht...

Ξ Nieuwe publicaties

Er blijft behoefte aan een substantiële Nederlandse bijdrage aan internationale samenwerking, om armoede wereldwijd te helpen uitbannen, oorzaken van migratie weg te nemen, vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen en om...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor Cultuur heeft de aanvullende aanvragen beoordeeld van vijftien instellingen voor een plek in de Basisinfrastructuur (BIS). De raad vindt dat elf instellingen aan de gestelde eisen voldoen. Zij hebben tot genoegen van...

Ξ Nieuwe publicaties

Op 31 oktober verscheen de KNAW-Agenda Grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Deze brengt in kaart welke faciliteiten wetenschappers wensen voor onderzoek, rond 2025 en daarna. Dertien van die grootschalige onderzoeksfaciliteiten...

Ξ Nieuwe publicaties

Het lokale bestuur staat onder grote druk. Dat staat in het advies ‘Niet alleen een ambt, ook een ambacht. De kwaliteiten van raadsleden, burgemeesters en wethouders’ van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Op maandag 31...

Ξ Nieuwe publicaties

Het vluchtelingenvraagstuk blijft ons land beroeren. Internationale afspraken en nationale besluiten staan op gespannen voet. Landelijk beleid staat haaks op wensen en mogelijkheden van gemeenten. Overheidsmaatregelen leiden tot...

Ξ Nieuws

Regionale samenwerking tussen scholen en besturen is essentieel om een dekkend onderwijsaanbod in stand te houden. Daarnaast is het van belang om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs aan te laten sluiten bij de...

Ξ Nieuws

Een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen is van levensbelang. Het zorgt voor draagvlak, draagt bij aan de productiviteit en aan innovatie en beperkt het verloop van personeel. Dat is de centrale...

Ξ Nieuws

Op verzoek van het Europese netwerk van adviesraden op het terrein van milieu en duurzaamheidsbeleid (EEAC) heeft het secretariaat van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een actueel overzicht opgesteld van...

Ξ Nieuws

Een SER-delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer heeft op 9 december aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het advies toegelicht over de terugloop van het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende...

Ξ Nieuws

Het is tijd is voor substantiële extra investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dat is van belang voor de toekomst van Nederland en voor onze internationale positie als innovatieleider en land van toponderzoek. Dit...

Ξ Nieuws

Op 30 november sprak Trudy Dehue, wetenschapsonderzoeker en emeritus hoogleraar, de vierde Els Borst Lezing uit onder de titel ‘Omwille van de feiten en de democratie’. Yvo Smulders hield een coreferaat.

Ξ Nieuws

De snelle ontwikkeling van genome editing – technieken waarmee DNA doelgericht kan worden gewijzigd – vraagt om een internationale maatschappelijke discussie over de toepassing ervan. De centrale vraag daarbij is niet óf we...

Ξ Nieuws

Systeemverantwoordelijkheid is per definitie een gedeelde verantwoordelijkheid. Verschillende actoren dragen in dat systeem verantwoordelijkheid en ze hebben verschillende rollen. Dat betekent niet dat elk verantwoordelijk is...

Ξ Nieuws

De Raad voor Cultuur heeft een nieuwe voorzitter: Marijke van Hees. Met ingang van 15 november j.l. heeft zij de taken overgenomen van Joop Daalmeijer.

Ξ Nieuws

Mevrouw professor mr. J.E.J. (Corien) Prins wordt de nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Per 1 april 2017 volgt zij professor dr. J.A. (André) Knottnerus op als voorzitter.

Ξ Nieuws

Mevr. dr. S.A. Bonjour is per 1 oktober 2016 benoemd als lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) voor de duur van vier jaar. Mevrouw Bonjour is als universitair docent werkzaam op de Universiteit van Amsterdam...

Ξ Nieuws

Per 1 januari 2017 wordt Anneke Bovens benoemd tot de nieuwe directeur van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Bovens is een ervaren leidinggevende in het publiek domein én een bruggenbouwer.

Ξ Uitgelicht

Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter waardoor te weinig...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.