Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

Op 15 december 2015 vond de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. Op deze bijeenkomst werd het Manifest2040 gepresenteerd en overhandigd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Henry Meijdam,...

Ξ Nieuws

Maandag 7 december vierde de SER zijn 65-jarig jubileum met een speciale editie van de Nederland Nu-Lezing. Het thema was ‘De kracht en waarde van het overleg in verleden, heden en toekomst’. Sprekers waren directeur-generaal van...

Ξ Nieuwe publicaties

Op woensdag 16 december heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies ‘Wisselwerking’ overhandigd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Met dit advies geeft de Rob antwoord op de...

Ξ Nieuwe publicaties

Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Een meer actieve rol van de gemeenten is daarom...

Ξ Agenda

Het Health Valley Event is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezig houdt met innovaties in de sector Health en Life Sciences. De dag biedt een inhoudelijk sterk programma met interessante sprekers, veel interactie en...

Ξ Agenda

Op 19 februari 2016 organiseren CEG en Radboud UMC een werkconferentie over de vraag hoe je gezamenlijke besluitvorming in de praktijk brengt. Aanleiding vormen het CEG-signalement uit 2014 ‘Wanneer samen beslissen niet vanzelf...

Ξ Gastcolumn

Het komt niet vaak meer voor dat er een nieuwe raad wordt gevormd. De laatste jaren is eerder sprake van afschaffen, inkrimpen of samenvoegen dan van opbouwen en vernieuwen.

Ξ Uitgelicht

Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Daarnaast is verruiming van die wettelijke kaders risicovol. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...

Ξ Nieuwe publicaties

Om zo veel mogelijk mensen mee te kunnen nemen in de toekomstige samenleving is het zaak nu een robotagenda op te stellen. Het sleutelbegrip bij deze agenda is complementariteit: mensen met robots laten samenwerken en...

Ξ Nieuwe publicaties

In de uitwerking van de Omgevingswet zouden gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor een brede afweging van ruimtelijke plannen. Hiervoor pleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Vernieuwing...

Ξ Nieuwe publicaties

Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in de verwerking bij de Sociale Verzekeringsbank te voorkomen. Dat...

Ξ Nieuwe publicaties

Een gedifferentieerde samenwerking is een uitvloeisel van de toegenomen verschillen tussen de EU-lidstaten en het verzet binnen de lidstaten tegen meer Europa. Deze nieuwe politieke werkelijkheid vraagt om een pragmatische...

Ξ Nieuws
Foto: Martijn Beekman

Hoe kunnen we de huidige ontwikkelingen in Europa duiden vanuit een historisch perspectief? Die vraag stond centraal tijdens de WRR-Lecture 2015 op donderdag 3 december jongstleden in Den Haag. Professor Mark Mazower van de...

Ξ Nieuws

De heer mr. Koos Richelle is per 1 december 2015 benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Ξ Nieuws
Foto: Peter Hilz, Hollandse Hoogte

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft de kabinetsreactie op zijn advies 'Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid' ontvangen. In de brief van minister Blok aan de Tweede Kamer...

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur van medio oktober 2015 over.

Ξ Nieuws

Sociale partners krijgen een stevigere rol bij het aan het werk houden en naar werk begeleiden van mensen die hun baan dreigen te verliezen. Het kabinet stelt tien miljoen euro beschikbaar voor pilots die dit ondersteunen. Dit...

Ξ Nieuws

Bert Keizer, verpleeghuisarts, schrijver en filosoof, sprak op 24 november in een tjokvolle bioscoopzaal van het Filmhuis Den Haag de 3e Els Borst Lezing uit. In zijn lezing, met als titel ‘De mens achter de moleculen’,...

Ξ Nieuws

Tijdens een netwerkbijeenkomst gemeentefinanciën op 23 november 2015 presenteerde de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) een integrale samenvatting van alle verdeelmodellen in het sociaal domein. Het overzicht is een...

Ξ Nieuws

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde op 23 november de onderwerpen aan die in 2016 naar verwachting tot een adviesaanvraag aan de SER zullen leiden.

Ξ Nieuws

De AIV werkt momenteel aan een aantal nieuwe adviestrajecten. Het gaat daarbij onder meer om ‘de rol van het bedrijfsleven bij de duurzaamheidsagenda’ (afronding verwacht in januari 2016), een advies over ‘Glokalisering’...

Ξ Nieuws

In zijn reactie van 23 november 2015 geeft het kabinet aan het advies ‘De waarde van creativiteit’ te omarmen. De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) brachten het gezamenlijke...

Ξ Nieuws
Foto: Arenda Oomen

Nick Clegg sprak op 19 november 2015 de Rob-lezing uit. In de Kloosterkerk in Den Haag hield hij een zeer boeiend betoog onder de titel 'Democracy and the EU – the debate on the future of Europe'.

Ξ Nieuws

Op 5 november 2015 is de kabinetsreactie verschenen op het advies ‘De strategische landenbenadering migratie: tussen wens en werkelijkheid’ van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Staatssecretaris Dijkhoff...

Ξ Nieuws

De KNAW heeft de commissie Big data ingesteld. Deze commissie gaat een brede verkenning uitvoeren naar de implicaties van het gebruik van big data voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse...

Ξ Nieuws

De notitie over het debat over langetermijnkennisvragen voor de ambities 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is nu beschikbaar via de Rli-website.

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.