Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Agenda

Op donderdag 3 december 2015 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies over stelselherziening van het omgevingsrecht. Directeur-generaal Milieu en Internationaal Chris Kuijpers van het...

Ξ Nieuwe publicaties

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) publiceert eind oktober twee nieuwe adviezen: 'Autonome wapens: de betekenis betekenisvolle menselijke controle' en 'Inzet snelle reactiemachten'.

Ξ Nieuwe publicaties

Op 16 oktober heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn openbare vergadering het advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs unaniem vastgesteld. Minister Bussemaker van OCW had de SER om dit advies gevraagd.

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker van OCW nodigt de SER namens het kabinet uit om regelmatig te rapporteren of adviseren over het brede terrein van skills, permanent leren en duurzame inzetbaarheid. Zij vraagt de SER hierbij een anticiperende,...

Ξ Nieuwe publicaties

Zolang er geen sprake is van dreigende misstanden binnen een semipublieke organisatie, dienen interne en externe toezichthouders terughoudend te zijn met direct onderling contact. Op regio- of sectorniveau valt er echter veel...

Ξ Nieuws

Op 27 oktober presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Cultuur herwaarderen aan de Vlaamse minister van Onderwijs, Cultuur en Jeugd, Sven Gatz tijdens een debatbijeenkomst in het...

Ξ Gastcolumn
Fotograaf: Rogier Fokke

Kennis is belangrijk voor het beleid. Veel maatschappelijke vraagstukken, zoals de klimaatproblematiek of het omgaan met genetisch gemodificeerde organismen, zijn complex. Politici en beleidsmakers doen voor de onderbouwing van...

Ξ Nieuws

Toekomstbestendigheid staat voorop in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van minister Bussemaker (Onderwijs). De Onderwijsraad vindt dat de agenda daarvoor een goede goede richting aangeeft, maar pleit...

Ξ Nieuwe publicaties

De topsectorenaanpak verdient verbetering. De mooie plaats van Nederland op internationale ranglijsten is geen reden om tevreden achterover te leunen. Belangrijkste probleem is dat de financiering van crosssectorale thema’s nog...

Ξ Nieuws

Nederland is gebaat bij meer samenwerking met Brazilië op het domein van innovatie en wetenschap. Maar voor een succesvolle samenwerking zijn gerichte keuzes voor samenwerkings­gebieden nodig. Ook zijn goede afstemming binnen de...

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker (OCW) wil stimuleren dat Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM) actief bijdragen aan een hogere kwaliteit en professionalisering van de monumentenzorg. Daarom heeft de minister de Raad voor...

Ξ Nieuws

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd een verkenning te doen naar het verschijnsel combinatiebanen en de mogelijke knelpunten en kansen in kaart te brengen.

Ξ Nieuws

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) presenteerde op 30 september jl. zijn concept-werkagenda en zijn raadsleden tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

Ξ Nieuws

Op 5 oktober verscheen de reactie op de Verkenning 'Gescheiden werelden?' en op het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 'Verschil in Nederland'.

Ξ Agenda

In de WRR-lecture 2015 verkent Mark Mazower (Professor of History, Columbia University) de huidige Europese crisis vanuit historisch perspectief met het oog op de toekomst. Hoewel een crisis vaak onopgeloste langetermijnkwesties...

Ξ Nieuwe publicaties

Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. Daar worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving, maar de...

Ξ Nieuws

Hoewel Nederland al jaren klimaatbeleid voert, is de CO2-emissie van de energievoorziening nog steeds niet gedaald. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen is een trendbreuk nodig. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en...

Ξ Nieuws

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en informatie (AWTI) zal in oktober/november naar verwachting een advies uitbrengen over 'open sciences'.

Ξ Uitgelicht

Alle technologische ontwikkelingen die ertoe doen, zijn afhankelijk van ICT. Overal veranderen ICT-toepassingen het karakter van onze economie, ons werk en ons leven. Zonder ICT geen kennissamenleving. Toch staat het belang van...

Ξ Agenda

Tijdens de Week van de Reflectie vindt op dinsdagmiddag 24 november a.s. de Derde Els Borst Lezing plaats. Dit jaar zal Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver, de lezing uitspreken onder de titel 'De mens achter de moleculen'.

Ξ Agenda

Donderdag 19 november 2015 vindt de jaarlijkse Rob-lezing plaats. De lezing wordt dit jaar gehouden door de Britse MP en voormalig leider van de Liberal Democrats Nick Clegg onder de titel: 'Democracy and the EU – the debate on...

Ξ Nieuwe publicaties

Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO voldoet op een aantal onderdelen niet aan de voorwaarden die staatssecretaris Dekker (Media) eraan heeft gesteld. Daardoor blijft de gewenste stap naar een slagvaardig en open...

Ξ Nieuws

De huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid zit de aanpak van veel complexe vraagstukken in de weg. Die vragen om een andere, meer verbindende aanpak. Vanuit een centraal punt sturen en controleren is niet meer van...

Ξ Agenda

Op vrijdag 13 november 2015 organiseert de Adviesraad Internationale Vraagstukken zijn jaarlijkse themabijeenkomst. Deze is gewijd aan de situatie in Oost-Europa en de gevolgen daarvan voor het buitenlands beleid en organisaties...

Ξ Nieuwe publicaties

Vreemdelingen die na een asielprocedure in Nederland een verblijfsvergunning krijgen (de zogenoemde statushouders) hebben onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt. Toch komt een groot deel – 40 procent volgens het Sociaal en...

Ξ Nieuwe publicaties

Wensgeneeskunde – het inzetten van geneeskundige technieken en producten zonder medische noodzaak – verdient een plaats op de beleidsagenda, zo stelt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Het lijkt een ontwikkeling in opkomst,...

Ξ Nieuwe publicaties

Het huidige systeem van interne en externe kwaliteitszorg kan de kwaliteitscultuur verstoren die noodzakelijk is voor verbetering van het hoger onderwijs. Docenten en studenten ervaren bijvoorbeeld te weinig betrokkenheid terwijl...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor Cultuur is in een advies aan staatssecretaris Dekker kritisch over het rapport ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar’ van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). In...

Ξ Nieuws

Henry Meijdam treedt per 1 januari 2016 af als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Vanaf die datum is hij directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur.

Ξ Nieuws

Verschillende adviesraden hebben hun nieuwe werkprogramma gepubliceerd. Het gaat om:

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.