Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

Middelbaar opgeleiden (mbo-diploma op niveau 2 of hoger) krijgen het steeds moeilijker op de arbeidsmarkt. Ook doet deze groep nog onvoldoende aan postinitieel leren. Het huidige beleid en de financiering van een leven lang leren...

Ξ Nieuwe publicaties

Het Nederlandse klimaatbeleid is teveel gericht op de korte termijn. Door middel van een klimaatwet moet de politiek zich binden aan een langetermijndoelstelling voor de reductie van broeikasgassen. Er moet ook een...

Ξ Nieuws

Het is zaak om te komen tot een herijking van het sociaal-economisch beleid die de weerbaarheid van de samenleving en de economie versterkt. De samenleving heeft zich te afhankelijk gemaakt van de financiële sector en is daardoor...

Ξ Nieuws

De SER adviseert het kabinet over het pensioenstelsel. Dit voorjaar heeft de SER een verkenning uitgebracht over persoonlijk pensioenvermogen waarbij collectief risico’s worden gedeeld. De SER noemt dit een interessante optie en...

Ξ Nieuws

Nederland kent een goede gezondheidszorg, maar er is ook onbehagen bij mensen die zorg nodig hebben en bij zorgprofessionals. De zorg in Nederland stond daarom centraal tijdens de RVS-conferentie ‘De zorg van morgen: een...

Ξ Nieuwe publicaties

Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele leraar en legt te veel van bovenaf op. Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in...

Ξ Nieuwe publicaties

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit ontstaat het beeld dat...

Ξ Uitgelicht

De topsectorenaanpak heeft een innovatieve manier van werken tot stand gebracht die zijn vruchten afwerpt. Daarom is voortzetting wenselijk. In zijn huidige vorm biedt de aanpak echter te weinig ruimte voor nieuwe,...

Ξ Nieuwe publicaties

Bestaande instrumenten voor de bescherming van de burgerbevolking zijn onvoldoende effectief, mede omdat de aard van gewapende conflicten is veranderd. Bovendien wordt te weinig geïnvesteerd in de preventie van gewapende...

Ξ Nieuwe publicaties

Stel voor informaticaonderzoek ethische beoordelingscommissies in, met gebruik van ervaring uit de medische disciplines. Dat is het advies van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de publicatie ‘Ethische en...

Ξ Nieuws

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft twee kabinetsreacties ontvangen. Een op het rapport ‘Mainports voorbij’ en een op het rapport ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’.

Ξ Nieuws

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 september de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over de medezeggenschap over pensioenen in kleine ondernemingen. Het gaat om ondernemingen met...

Ξ Nieuws

Op Prinsjesdag maakte minister Bussemaker (OCW) haar besluiten voor de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) bekend. Die kwamen overeen met de adviezen van de Raad van Cultuur over de subsidieaanvragen van 122 culturele...

Ξ Nieuws

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) werkt inmiddels aan drie adviestrajecten.

Ξ Nieuws

Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een advies voorbereid over de impact van de veranderende context van bestuurders en volksvertegenwoordigers op...

Ξ Agenda

De WRR Lecture wordt dit jaar gegeven door Martin McKee (Hoogleraar European Public Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, directeur van het European Observatory on Health Systems and Policies en voorzitter...

Ξ Agenda

Het Onderwijsdebat heeft als thema kwaliteit en kwaliteitscultuur.

Ξ Agenda

Femke Halsema spreekt dit jaar de Rob-lezing uit, onder de titel: 'Democratie en de kwetsbaarheid van de rechtsstaat'.

Ξ Agenda

Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijsraad en EP-Nuffic. Een toelichting op het advies ‘Internationaliseren met ambitie’ wordt gevolgd door reacties vanuit de politiek en de gemeente Rotterdam.

Ξ Agenda

Tijdens de inspiratiesessie informeert de SER deelnemers over diverse initiatieven rond werk voor vluchtelingen. Wat voor initiatieven zijn er zoal ontstaan? Wat werkt wel en wat niet? Welke knelpunten ervaren initiatiefnemers en...

Ξ Agenda

Op dinsdag 8 november 2016 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies 'Verbindend landschap' uit. Centraal in dit advies staat de vraag: Hoe borgen we zowel voor bestaande als nieuwe landschappen de...

Ξ Agenda

Op maandag 31 oktober organiseert het ministerie van BZK samen met de Raad voor het openbaar bestuur het symposium ‘Het politieke ambt: ambacht in ontwikkeling’ voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en...

Ξ Gastcolumn

Wetenschappelijk onderzoek doen en het werk van onze adviesraden hebben gemeen dat men er in Den Haag over het algemeen niet wakker van ligt. Wie om ‘evidence based’ vraagt in een ‘fact free’ cultuur, verkoopt schepijs in de...

Ξ Nieuws

In de meerjarenbegroting van de Nederlandse Publieke Omroep over 2017-2021 worden de ambities uitgewerkt die de NPO in het Concessiebeleidsplan 2016-2020 heeft opgenomen. Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de Raad voor Cultuur...

Ξ Nieuws

Vorig jaar heeft de Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie (AWTI) zijn meerjarig werkprogramma voor 2016-2018 vastgesteld: ‘Voorbij de Horizon’. Het werkprogramma 2017 is hiervan afgeleid. Vanwege de...

Ξ Agenda

De KNAW presenteert op 31 oktober (van 14.15 tot 18:00 uur) de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Met deze agenda wil de KNAW een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een internationaal uitdagende Nederlandse...

Ξ Nieuws

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft zijn Werkprogramma 2017-2018 op 20 september 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma bevat alleen de adviesonderwerpen die de raad nog in portefeuille...

Ξ Nieuws

Op 1 en 2 september kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de eerste keer in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Deze bijeenkomst stond in het teken van onderlinge kennismaking en om gezamenlijk de ambitie...

Ξ Nieuws

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Lennart Booij tot lid van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Booij treedt met ingang van 15 november a.s. toe tot de raad.

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.