Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuwe publicaties

Op 17 december overhandigde KNAW-president Hans Clevers de brochure 'International Scientific Cooperation' aan Kees van Beer, ambassadeur mensenrechten - ministerie Buitenlandse Zaken. De brochure is bedoeld om Nederlandse...

Ξ Nieuwe publicaties

Op 15 december 2014 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’ aangeboden aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De komende vijf jaar...

Ξ Nieuwe publicaties

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit hoort bij de EU en bij een internationaal georiënteerde economie. Alleen als mobiliteit plaatsvindt binnen het bredere kader van eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld voor bedrijven...

Ξ Nieuws

De ministerraad heeft 28 november ingestemd met de voordracht voor de samenstelling van de Onderwijsraad voor de periode 2015-2018.

Ξ Nieuws

Op 25 november jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet op de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) aangenomen. De RV&S treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Dat houdt ook in dat per 1 januari...

Ξ Agenda

Op maandag 2 maart 2015, 18.30-22.30 uur, verzorgt Dick Willems, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en hoogleraar medische ethiek, een lezing in het kader van de GezondheidszorgTafel over ‘ Ethiek en gezondheidszorg’. De...

Ξ Agenda

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur nodigt u uit voor de conferentie ‘Connecting the dots’. Deze vindt plaats op 30 januari 2015 in het Media Plaza, Utrecht.

Ξ Nieuwe publicaties

Rijk en gemeenten moeten beter samenwerken om de lokale veiligheid te vergroten. De veiligheidsagenda moet meer door de burgers zelf worden beïnvloed. Dat staat in het advies ‘Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid’...

Ξ Nieuws

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft op 18 december 2014 het advies ‘Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ uitgebracht.

Ξ Nieuws

In zijn brief van 4 december 2014 geeft het kabinet een geïntegreerde reactie op drie adviezen over de toepassing van kennis over gedrag in beleid. Het gaat om het advies 'Doen en laten' van de Raad voor de leefomgeving en...

Ξ Nieuws

Medische technologie moet voor gebruik in de zorg of in een thuissituatie grondig geëvalueerd worden op tal van aspecten. Het recent verschenen KNAW-rapport 'Evaluation of new technology in health care' pleit voor maatwerk. Het...

Ξ Nieuws

In december 2013 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies ‘Geen land te bekennen: een advies over de verdragsrechtelijke bescherming van staatlozen’ uitgebracht.

Ξ Nieuws

Op tal van plekken ontplooien mensen initiatieven om de ondersteuning voor zichzelf en elkaar te verbeteren. Dit roept de vraag op hoe de beweging naar meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in het sociale domein kan...

Ξ Nieuwe publicaties

In Nederland bestaat een sociaal-culturele tegenstelling tussen lager- en hogeropgeleiden. Deze komt politiek tot uiting in sterk verschillende meningen over gevoelige onderwerpen als migranten, de EU en politiek in het algemeen....

Ξ Nieuwe publicaties

Evidence based werken volgens richtlijnen en protocollen is een belangrijke standaard in de curatieve gezondheidszorg. Sommigen vinden dat dit ook zou moeten gelden in de ondersteunende zorg, het welzijnswerk en de jeugdzorg. Is...

Ξ Nieuwe publicaties

Wat kunnen overheden (Rijksoverheid, regio’s, provincies, gemeenten) doen om regionale hotspots voor innovatie in Nederland tot verdere bloei te brengen? Daarover gaat dit advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en...

Ξ Nieuwe publicaties

Er ontstaan tal van innovatieve vormen van financiering, dienstverlening en organisatie op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen. De WRR heeft deze in kaart gebracht in de verkenning ‘Op maat voor later. Maatschappelijke...

Ξ Nieuwe publicaties

De ontwikkelingen in de Arabische regio laten zien dat er een kloof bestaat tussen wensdenken en realiteitszin. Hervormingen van een politiek bestel vereisen het geduld van soms enkele generaties. Regeringen en...

Ξ Nieuws

Experts, ervaringsdeskundigen en sociale partners spraken woensdag 26 november tijdens een expertmeeting bij de SER over combinatiebanen.

Ξ Nieuws

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft medio oktober zijn plannen voor een toekomstbestendige publieke omroep bekendgemaakt. Uit zijn visiebrief ‘Toekomst van het publieke mediabestel’ blijkt dat de staatssecretaris vrijwel het...

Ξ Nieuws

De ministeries van OCW en VWS hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gevraagd te adviseren over ouderen en cultuurparticipatie.

Ξ Nieuwe publicaties

Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een tegengeluid te laten horen – en...

Ξ Nieuws

De Rob-lezing stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties, en vond plaats in de Glazen Zaal in Den Haag. Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, hield de lezing onder de titel: 'De...

Ξ Nieuws

Saxion en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) organiseerden op 11 november 2014 gezamenlijk het symposium ‘Innoveren en groeien in de regio’. De aanleiding voor de AWTI om dit symposium te organiseren...

Ξ Nieuws

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft een signalement opgesteld over de betekenis van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers en volksvertegenwoordigers. Met dit signalement beoogt de Raad een bijdrage te leveren...

Ξ Nieuws

Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseren de initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Met als doel om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de...

Ξ Nieuws

Op 18 november organiseerde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie een sympoisum over ‘Innovatie werkt!’. Aanleiding was de transformatie van de AWT naar AWTI, met de I van Innovatie.

Ξ Nieuws

Dinsdagmiddag 18 november gaf SER-voorzitter Mariëtte Hamer samen met Guusje Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland) en Chris Driessen (FNV) een toelichting op het rapport ‘Verbreding en versterking financiering mkb’ aan de Vaste...

Ξ Uitgelicht

Sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 is de zorgverzekeraar niet alleen financiële zorgverzekeraar maar ook zorginkoper en zelfs zorgregisseur. Verzekerden, patiënten en zorgverleners accepteren deze nieuwe rollen niet...

Ξ Gastcolumn
Fotografie: Christiaan Krouwels

De SER als makelaar bij complexe onderwerpen. Dat beeld gebruikt minister Lodewijk Asscher in de brief waarin het kabinet de mogelijke adviesonderwerpen voor 2015 bij de SER neerlegt. Op de dag van mijn installatie als voorzitter...

Ξ Nieuws

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken organiseerde in samenwerking met het NIGZ en het ministerie van Buitenlandse Zaken op 28 november j.l. een seminar naar aanleiding van het recente AIV-advies ‘De toekomst van de...

Ξ Nieuwe publicaties

Op 31 oktober 2014 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) haar advies uitgebracht over het beleid voor nareizende gezinsleden van vluchtelingen. De commissie onderzocht hoe het nareisbeleid en de uitvoering...

Ξ Nieuwe publicaties

Op welke wijze leveren overheden met publiek geld een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven en wat betekent deze betrokkenheid voor het handelen van die overheden? Deze vraag onderzocht de Raad voor de financiële...

Ξ Nieuws
Foto: Martijn Beekman

Op 6 november jl. sprak Joseph E. Stiglitz, hoogleraar economie aan de Columbia Universiteit, tevens Nobelprijswinnaar, over de toekomst van globalisering.

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.