Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

Naar alle verwachting staat Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een gecompliceerde coalitievorming te wachten. Dit komt door twee politieke ontwikkelingen: de aanwezigheid van meer middelgrote partijen in...

Ξ Nieuwe publicaties

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, en bovendien wordt te weinig rekening gehouden...

Ξ Nieuwe publicaties

Een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden op het gebied de circulaire economie. Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies over circulaire economie,...

Ξ Nieuwe publicaties

Over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester woedt al lang een debat. Wat is de beste aanstellingswijze? Kiezen de inwoners zelf hun burgemeester, of kiest de gemeenteraad? Op verzoek van de minister van...

Ξ Nieuwe publicaties

Binnen veel beleidsdomeinen (zoals zorg, welzijn, ruimte) spelen processen van decentralisatie, vermaatschappelijking, verzakelijking en deregulering. Het Rijk komt hierdoor steeds meer op afstand te staan. Wat houdt de...

Ξ Uitgelicht

Voer integraal beleid voor onze economische kerngebieden om de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van Nederland te versterken. Dit adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Mainports...

Ξ Nieuws

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) brengt in juli het advies ‘De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict, over gebaande paden en nieuwe wegen’ uit (advies nummer 102). In dit advies analyseert de AIV...

Ξ Nieuws

Prof.mr. C.D.J. (Claartje) Bulten is benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft hiermee op 17 juni ingestemd.

Ξ Nieuwe publicaties

De Sociaal-Economische Raad (SER) maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk en verzoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen. In de verkenning ‘Sociale...

Ξ Nieuwe publicaties

Europa, dus ook Nederland, wordt direct bedreigd door de veiligheidsrisico’s afkomstig uit Noordelijk Afrika: terrorisme en religieus extremisme, drugs- en mensensmokkel, proliferatie van wapens en de problematiek van grote...

Ξ Nieuwe publicaties

Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het reguliere onderwijs en een betere afstemming tussen de...

Ξ Nieuwe publicaties

Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in voor de organisatie van passende zorg en maatschappelijke ondersteuning. In deze wijkteams werken hulpverleners met verschillende beroepsachtergronden samen. Zij doen een beroep op de...

Ξ Nieuws

Op 10 juni 2016 heeft de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)....

Ξ Nieuws

De Onderwijsraad steunt het principe van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker (onderwijs) om de procedure voor het starten van nieuwe scholen te moderniseren, maar vindt dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. De...

Ξ Agenda

De WRR Lecture wordt dit jaar gegeven door Martin McKee (Hoogleraar European Public Health aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, directeur van het European Observatory on Health Systems and Policies en voorzitter...

Ξ Nieuws

Hoewel de IND er het afgelopen jaar in is geslaagd de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielzoekers te verbeteren, zijn er mogelijkheden voor verdere verbetering. In het in juni 2016 uitgebrachte beleidsadvies ‘De...

Ξ Agenda

Nadere informatie volgt op de website van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.

Ξ Gastcolumn
Voorzitter AIV: prof.mr. Jaap de Hoop Scheffer

Vroeger hadden we de eloquente Mr. G.B.J. Hiltermann die ons op zondagmiddag informeerde over de toestand in de wereld en die ons met zijn geruststellende woorden zijn lezing van ‘de toestand in de wereld’ gaf. Tegenwoordig...

Ξ Nieuws

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben er in de afgelopen twintig jaar veel taken bij gekregen, terwijl hun financiële ruimte gelijk bleef.

Ξ Nieuws

Jeugdhulpverleners, leerkrachten, huisartsen en andere professionals krijgen regelmatig te maken met probleemsituaties in kwetsbare gezinnen. Het maken van een professionele inschatting over wat nodig is voor een gezin vergt...

Ξ Nieuws

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). Over 41...

Ξ Nieuws

Het kabinet heeft zijn reactie vastgesteld op rapport nr. 94 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), ‘De publieke kern van het Internet’ (maart 2015), en advies nr. 92 van de Adviesraad Internationale...

Ξ Agenda

Het huidige zorgstelsel bestaat tien jaar. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil met u terugkijken maar vooral vooruitblikken.

Ξ Nieuwe publicaties

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft op 7 juni 2016 een advies uitgebracht aan de voorzitter van de Tweede Kamer over een initiatief wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Voortman. Het doel van het wetsvoorstel...

Ξ Nieuwe publicaties

Op verzoek van minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad van Cultuur advies uitgebracht over het meerjarenbeleidsplan 2016-2020, ‘De kracht van samenspel’, van de Stichting Omroep Muziek (SOM). De raad heeft waardering voor de...

Ξ Agenda

De discussie over mogelijk misbruik van resultaten van levenswetenschappelijk onderzoek laaide in Nederland op toen hoogleraar Fouchier wilde publiceren over mutaties waardoor het vogelgriepvirus overdraagbaar werd tussen...

Ξ Agenda

De recente ontwikkeling van genetische-modificatietechnieken zoals CRISPR/Cas kan een revolutie betekenen in zowel de humane biologie, dierwetenschappen, plantkunde als microbiologie. Maar moeten we alles willen wat technisch kan...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.