Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving telt weer negen leden. Op vrijdag 10 juli 2015 behandelde de Ministerraad hun benoeming. Dat gebeurde tijdens het wekelijks overleg in de Trêveszaal aan het Binnenhof in Den Haag.

Ξ Nieuws

Veel gemeenten voeren een actief grondbeleid; ze hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst te verkopen. De verwachting was dat het winst zou opleveren, maar in de praktijk moesten gemeenten 4...

Ξ Nieuwe publicaties

De verhoudingen in het sociaal domein veranderen. Burgers en overheden zoeken naar een nieuwe aanpak van maatschappelijke opgaven, waarbij waarden als solidariteit en diversiteit weer nadrukkelijker het uitgangspunt vormen. Bij...

Ξ Nieuwe publicaties

De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, maar veel mensen slagen er niet in om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Dit concludeert de Raad...

Ξ Nieuwe publicaties

Midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De Raad voor Cultuur roept de overheid daarom op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen...

Ξ Nieuwe publicaties

Het vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De Onderwijsraad pleit in dit advies voor clustering van de vier leerwegen...

Ξ Nieuwe publicaties

In het hoger onderwijs zijn onderwijs en onderzoek van oudsher met elkaar verweven. Dit is belangrijk voor studenten, docenten en wetenschappers. Maar de koppeling staat onder druk en is aan vernieuwing toe. Dat schrijft de AWTI...

Ξ Nieuwe publicaties

De interdepartementale aanpak van de strategische landenbenadering migratie is niet geslaagd. Dat concludeert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het evaluatie- en adviesrapport ‘De strategische landenbenadering...

Ξ Nieuwe publicaties

In het kader van het project ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) zijn enkele working papers verschenen van de hand van leden van de projectgroep en externe auteurs....

Ξ Nieuwe publicaties

Door de discussies over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is de beslechting van geschillen over investeringen tussen staten en buitenlandse investeerders (ISDS) volop in de belangstelling komen te staan. Er is...

Ξ Nieuwe publicaties

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in...

Ξ Nieuwe publicaties

Er moet scherp aan de wind gezeild worden om de Nederlandse religiewetenschap en theologie in de toekomst goed op de kaart te houden. De beide velden worstelen al twintig jaar met bezuinigingen en versnippering. Kwaliteit en...

Ξ Uitgelicht

Nederland kan profiteren van het slimmer omgaan met grondstoffen. Om dit te bereiken is een kabinetsbrede circulaire agenda nodig. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Circulaire...

Ξ Nieuws

De Tweede Kamer heeft de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over de Nationale Monumentenorganisatie die het kabinet wil instellen. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie,zoals...

Ξ Nieuws

Onder auspiciën van de KNAW bogen vijf jury’s van in totaal zestig wetenschappers zich in de maand mei over de 11.700 vragen die uit alle hoeken van de samenleving werden ingediend voor de Nederlandse Wetenschapsagenda. Gegeven...

Ξ Nieuws

Op 2 juli sprak de Onderwijsraad met de Tweede Kamer over het thema ‘Een goede start voor het jonge kind’. In dit adviesgesprek pleitte de Onderwijsraad voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf...

Ξ Nieuws

De AWTI heeft opdracht gegeven voor een studie naar Brazilië. De voorlopige conclusie van deze studie is dat Nederland is gebaat bij samenwerking met Brazilië en daarvan kan leren.

Ξ Agenda

In de WRR-lecture 2015 verkent Mark Mazower (Professor of History, Columbia University) de huidige Europese crisis vanuit historisch perspectief met het oog op de toekomst. Hoewel een crisis vaak onopgeloste langetermijnkwesties...

Ξ Nieuws

Het kabinet heeft de SER advies gevraagd over chronisch zieke werknemers. Ondanks tal van inspanningen blijkt dat de arbeidsparticipatie van deze kwetsbare groep vooralsnog achterblijft bij die van werknemers die geen...

Ξ Nieuws

Medio juli verschijnt het KNAW adviesrapport over de effecten van het topsectoren- en profileringsbeleid op de wetenschap, met name op de vrije ruimte voor fundamenteel onderzoek. Dit advies werd in 2012 aangevraagd door de...

Ξ Nieuws

Momenteel werkt de AIV aan vier onderwerpen uit het werkprogramma 2015. Het gaat om aanvragen over ‘flexibele integratie in de Europese Unie’; ‘autonome wapensystemen’; ‘de rol van het internationaal opererend bedrijfsleven’ en...

Ξ Nieuws

In zijn reactie op het advies ‘Doorwerken en gezondheid’ geeft het kabinet aan het belang van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers te onderschrijven. Het Kabinet is van mening dat het advies van de Raad...

Ξ Gastcolumn
Foto NRC / Merlijn Doomernik

De Ierse hoogleraar Ann Glover was de eerste science advisor van de Europese Commissie. Ze ging in 2013 voortvarend aan de slag met een piepklein bureautje. Maatschappelijke organisaties die niet blij waren met advies van Glover...

Ξ Agenda

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health? Deze vraag staat centraal tijdens het congres ‘De moraal van digitaal’, op 9 oktober in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Ξ Nieuwe publicaties

De huidige methodiek om een kostengeoriënteerde verdeling van het gemeentefonds te ontwikkelen, heeft haar grenzen bereikt. Tot deze bevinding komt de Raad voor de financiële verhoudingen in zijn advies over het groot onderhoud...

Ξ Nieuws

Het kabinet heeft met waardering kennis genomen van het SER-advies over arbeidsmigratie (december 2014). Het onderstreept het belang van het in goede banen leiden van migratiestromen en verwelkomt het advies om te komen tot een...

Ξ Nieuws

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben op 16 juni 2015 gezamenlijk de bijeenkomst ‘Zorgeloos op straat’ georganiseerd. Hierin stond het recht op...

Ξ Nieuws

Op 2 juni organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur, als onderdeel van het VNG-congres, het deelcongres ‘Praat mee over de toekomst van de lokale democratie’. Rond de honderd bezoekers van het VNG-congres namen deel aan het...

Ξ Nieuws

Op maandag 21 september zal de Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) het advies 'Klaar voor de toekomst' uitbrengen. Het advies zal tijdens een bijeenkomst worden aangeboden aan de bewindslieden.

Ξ Agenda

Op 30 september a.s. presenteert de nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn missie, meerjarige werkagenda en raadsleden in de Winkel van Sinkel in het centrum van Utrecht. Voor dit eerste symposium nodigt de raad een...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.