Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) ontving op 26 april jl. de kabinetsreactie op de adviezen ‘De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa’ en ‘Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen’. Het...

Ξ Gastcolumn

De meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk uit de voetbalwereld: als voorzitter van de KNVB, als bestuurslid van de UEFA of – verder terug – als voorzitter van Ajax. Sinds juni 2016 heb ik een andere nevenfunctie waar ik...

Ξ Uitgelicht

Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door...

Ξ Agenda

Hoe kunnen internetplatforms het democratisch debat versterken? Wat zijn de positieve en negatieve effecten op de maatschappelijke opinievorming? Wat zou de rol van overheid en bedrijfsleven hierin moeten of kunnen zijn? Over...

Ξ Agenda

Hoe kunnen sociale waarden beter worden meegenomen in de visieontwikkeling en de planvorming voor infrastructuur? Deze vraag wil de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verkennen tijdens een conferentie op 4...

Ξ Agenda

Op 30 mei 2018 organiseert de Rli een symposium over zijn advies ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’, dat op 23 mei verschijnt. De Rli gaat graag met u in gesprek over het beter gebruik van de bestaande...

Ξ Agenda

Op 29 mei presenteert de WRR twee verkenningen die zijn uitgevoerd in het kader van zijn project over migratiediversiteit: 'De nieuwe verscheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland' en 'De wereld in een stad:...

Ξ Agenda

Tijdens de openbare raadsvergadering op vrijdagochtend 25 mei wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2018 bekend gemaakt. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Ξ Agenda

Op 23 mei 2018 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’ uit. De centrale vraag in het advies is hoe beschikbare financiële middelen...

Ξ Agenda

Welke effecten hebben big data op de wetenschap? Welke kansen en bedreigingen brengen big data met zich mee voor de wetenschap? En onder welke voorwaarden is het gebruik van big data gelegitimeerd? De antwoorden op deze vragen...

Ξ Nieuws

De dood van de literatuur en het einde van het boek zijn al vaak aangekondigd. Maar ondanks deze sombere voorspellingen constateert de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘De daad bij het woord’ dat de wereld van de letteren en...

Ξ Nieuwe publicaties

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel...

Ξ Nieuwe publicaties

Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en -innovatie. Een verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn...

Ξ Nieuwe publicaties

Om de knelpunten in de vrijwilligersregeling rondom sportevenementen weg te nemen is het verstandig het maximale maandbedrag voor vrijwilligers om te zetten naar een kwartaalbedrag. Op die manier is het mogelijk de piek in het...

Ξ Nieuwe publicaties

Tegenover het succes van de grote publiekstrekkers knokken vele kleinere musea in de regio voor lijfsbehoud. In zijn advies ‘In wankel evenwicht’, dat op 19 april werd gepubliceerd, trekt de Raad voor Cultuur aan de bel: verbeter...

Ξ Nieuwe publicaties

De klimaatopgave leidt op de lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinet zou met een nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de...

Ξ Nieuwe publicaties

Nederland heeft veel te winnen bij meer samenwerking met India rond kennis, talent en innovatie. Om de kansen die India biedt beter te benutten, moeten de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstellingen meer gezamenlijk...

Ξ Nieuwe publicaties

Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel tijd in zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de...

Ξ Nieuwe publicaties

Een breed nationaal sportakkoord is nodig om de waarde van sport voor de samenleving verder te versterken. Daarbij is een gezamenlijke ambitie nodig voor de Rijksoverheid, andere overheden, de sportsector en het bedrijfsleven....

Ξ Nieuwe publicaties

In Nederland zijn er ongeveer 600.000 mensen die banen combineren. Dit zijn vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden. Ze kiezen hiervoor om uiteenlopende redenen. Bovendien kennen combinatiebanen meerdere verschijningsvormen...

Ξ Nieuwe publicaties

Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Maar de oorzaken en manieren van migratie veranderen voortdurend en er zijn veel onzekerheden over wat de toekomst brengen zal. Een zinvolle en realistische aanpak van...

Ξ Nieuwe publicaties

Herzie de huidige praktijk van intrekking van het verblijfsrecht met terugwerkende kracht. Dat is één van de aanbevelingen in het advies ‘Gewogen gevaar’. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bracht dit advies over...

Ξ Nieuws

In zijn programmeringsbrief van april 2018 heeft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd onderzoek te doen naar drie onderwerpen.

Ξ Nieuws

Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen. Dit vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor decentrale overheden. Dit thema stond centraal tijdens...

Ξ Nieuws

Op donderdagmiddag 8 maart organiseerde de Onderwijsraad een bekostigingsdebat in de Eerste Kamer. Het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan met politici en mensen uit het veld over de bekostiging van en de sturing op...

Ξ Nieuws

Op 28 maart heeft het kabinet zijn reactie op het WRR-rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een strategische visie op het defensiebeleid’ vastgesteld. In de reactie onderschrijft het kabinet onder andere de noodzaak...

Ξ Nieuws

In 2017 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een gedegen analyse uitgevoerd naar grote sportevenementen en een begin gemaakt met een aantal adviestrajecten hierover. Daarnaast heeft de raad de formerende partijen op...

Ξ Nieuws

Sinds 1 april 2018 is prof. dr. L.J. (Luuk) van Middelaar lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Van Middelaar volgt prof. dr. A. (Fred) van Staden op als voorzitter van de Commissie Europese Integratie. De...

Ξ Nieuws

Op voordracht van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij Koninklijk Besluit van 13 maart 2018 is professor Erik Scherder benoemd tot lid van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). Scherder volgt André...

Ξ Nieuws

Jeroen Bartelse vertrekt als directeur van de Raad voor Cultuur. Met ingang van 1 augustus 2018 wordt hij algemeen directeur van TivoliVredenburg in Utrecht. De raad is daarom op zoek naar een nieuwe algemeen...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.