Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Gastcolumn

Onlangs is de Nationale Wetenschapsagenda vastgesteld. Een prachtige agenda van 140 onderzoeksvragen. Een parallel initiatief is nodig om het innovatief vermogen van Nederland aan te boren. Wij roepen de overheid op om het...

Ξ Uitgelicht

De inzet van Big Data biedt kansen voor de misdaad- en fraudebestrijding. Big Data maakt snelle en precieze reconstructies van misdaden mogelijk, evenals gerichte inspecties en het realtime volgen van ontwikkelingen bij...

Ξ Agenda

Op dinsdagmiddag 7 juni 2016 organiseert de Raad voor het openbaar bestuur een deelcongres tijdens het jaarlijkse VNG-congres. Het thema van het deelcongres is ‘Pionieren in de lokale democratie’. Centraal staat de betekenis van...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is van mening dat de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) in zijn geheel kan worden ingevoerd. Dat staat in het advies...

Ξ Nieuwe publicaties
Foto: Arenda Oomen

Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Ten minste, als wordt vastgehouden aan raadswerk als ‘betaald vrijwilligerswerk’. En daar is veel...

Ξ Nieuwe publicaties

Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) mag geen aanleiding vormen om de niveaus van bescherming van mens en milieu te veranderen. Europa moet haar hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving kunnen handhaven en zo...

Ξ Agenda

Op donderdag 19 mei a.s. maakt de Raad voor Cutuur zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 openbaar.

Ξ Nieuwe publicaties

Beloning en zekerheid, ondernemerschap en marktpositie: dat zijn de drie thema’s waarbinnen het mogelijk is met een eenmalige financiële bijdrage de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt te verbeteren, voor de korte en lange...

Ξ Nieuwe publicaties

Duurzaam ondernemen is te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten. Het maatschappelijk belang van duurzame ontwikkeling vraagt om een actieve inzet door de overheid – niet alleen met wetten en toezicht, maar vooral met...

Ξ Nieuwe publicaties

Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de dupe. Als overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, worden de...

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de SER vragen te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daar heeft de...

Ξ Nieuwe publicaties

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is cruciaal voor zowel consumenten als ondernemers. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De SER-Commissie voor...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft twee adviezen uitgebracht over de artikel 12-status van gemeente Ten Boer en gemeente Vlissingen.

Ξ Nieuwe publicaties

Op 11 maart maakte de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies openbaar over de toenemende rol van decentrale overheden in de uitvoering van nationale en Europese wetgeving. In dit advies stelt de AIV zich de vraag...

Ξ Nieuwe publicaties

Per 1 februari 2016 is het beleid inzake het weigeren en intrekken van een asielvergunning nadat een (bijzonder) ernstig misdrijf is gepleegd, aangescherpt (WBV 2016/1 van 22 januari 2016). Het is onduidelijk of het Nederlandse...

Ξ Nieuws

De zorg in Nederland is een keurslijf geworden. Er is te weinig ruimte voor individuele keuzes en particulier initiatief. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies ‘Verlangen naar samenhang. Over...

Ξ Nieuws

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk, en in de verdeling van deze rijksmiddelen is er veel aandacht voor gelijkheid. Er is weinig ruimte voor eigen belastingen. Deze situatie is gebaseerd op gestolde,...

Ξ Nieuws

Op 29 maart 2016 is de kabinetsreactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) ‘Delen in verantwoordelijkheid. Voorstel voor een solidair Europees asielsysteem’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze...

Ξ Nieuws

Op vrijdagmiddag 18 maart organiseerde de Onderwijsraad een dialoog in de Eerste Kamer. Het doel van de bijeenkomst was om in debat te gaan met politici en mensen uit het veld over het thema brede onderwijskwaliteit.

Ξ Nieuws

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Daarbij vraagt hij de raad specifiek te letten op de artistieke kwaliteit en ambities van de SOM, en de...

Ξ Nieuws

Op 7 april presenteerden drie kennisinstellingen en zeven ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw hun visie op de ontwikkelingen en onzekerheden die bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap in de toekomst...

Ξ Nieuws

Het belang van kennis van talen en culturen is aan grote veranderingen onderhevig. In april 2016 is de KNAW, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een verkenningstraject gestart voor een coherente visie...

Ξ Nieuws

De werking van het Schengenstelsel wordt op dit moment zowel geschaad door de gebrekkige controle van bepaalde buitengrenzen als door te grote interne verschillen bij de behandeling van asielverzoeken en de opvang. Er zal een...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.