Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuwe publicaties

Mkb-ondernemingen hebben nieuwe kennis nodig en hogescholen moeten zicht hebben op de praktijk. Betere samenwerking is goed voor de bedrijven, het onderwijs en voor de regio als geheel. Dat schrijft de AWTI in zijn advies ‘Mkb en...

Ξ Nieuwe publicaties

In rap tempo krijgen burgers nieuwe technologieën aangeboden die hun gezondheid kunnen ondersteunen of verbeteren: consumenten-eHealth. Maar wat is de kwaliteit van deze toepassingen? Wat betekenen ze voor de privacy van mensen?...

Ξ Nieuws

De raad verwacht het advies over circulaire economie binnenkort vast te stellen. Daarna zal de raad dit advies aanbieden aan het kabinet. Het advies gaat in op wat de overheid kan doen om de kansen, die liggen in een transitie...

Ξ Agenda

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health? Deze vraag staat centraal tijdens het congres ‘De moraal van digitaal’, op 9 oktober in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Ξ Nieuwe publicaties

Succesvolle sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Meer erkenning en herkenning is nodig om zwart-wit denkbeelden over deze vorm van ondernemen te nuanceren. Daarbij is het van...

Ξ Nieuws

Tot 1 mei 2015 kan iedere Nederlander zijn of haar vraag aan de wetenschap insturen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda, die eind november wordt gepresenteerd, bundelt de thema’s waarop de wetenschap zich de komende...

Ξ Nieuws

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) heeft onlangs drie adviezen vastgesteld. Deze adviezen worden binnenkort openbaar, nadat zij zijn aangeboden aan de meest betrokken bewindspersonen en de Staten-Generaal. Zij...

Ξ Nieuwe publicaties

In Nederland werken mensen door tot steeds hogere leeftijd. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt de vraag of, en hoe, zorg voor gezondheid kan bijdragen aan langer doorwerken. Het antwoord op deze vraag luidt ‘ja’,...

Ξ Nieuws

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 13 maart 2015 een reactie op de adviezen van de Rli en het...

Ξ Nieuwe publicaties

Geef stedelijke regio’s een centrale rol in het cultuurbeleid; het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en...

Ξ Nieuws

Het internet dient nadrukkelijk en eigenstandig een speerpunt te zijn van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit is nodig om de publieke kern van het internet te vrijwaren van oneigenlijke interventies van staten en andere...

Ξ Nieuws

Op 8 april heeft minister Lodewijk Asscher het SER-advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ in ontvangst genomen uit handen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en in aanwezigheid van commissievoorzitter Romke...

Ξ Nieuws

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Rli gevraagd om een advies uit te brengen over de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De meest kansrijke routes worden in beeld gebracht. Deze moeten...

Ξ Gastcolumn
Fotografie: Leendert Jansen

De Raad voor Cultuur heeft onlangs de 'Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)' gepubliceerd. De basis voor dit advies is De Cultuurverkenning uit 2014. We zijn daarna een jaar lang in gesprek geweest met makers, culturele...

Ξ Nieuwe publicaties

Voer het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting voor woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting. Dit is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies 'Uitbreiding lokaal...

Ξ Nieuws

Om de verbinding met de (onderwijs)praktijk verder te versterken, opent de Onderwijsraad binnenkort de deuren van het ‘Huis van het Onderwijs’. Het Huis van het Onderwijs biedt ruimte om een productieve verbinding te leggen...

Ξ Nieuws

Onlangs heeft de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) een adviesaanvraag ontvangen over de wijze waarop het bedrijfsleven de internationale duurzaamheidsdoelstellingen kan helpen realiseren.

Ξ Agenda

Het symposium ‘Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?’ is het afscheidssymposium van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De RVZ ging per 1 januari 2015 samen met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling tot de...

Ξ Nieuws

Op 31 maart vond het afscheidssymposium ‘Podium geven aan verschil: 18 jaar meedenken en tegendenken over sociale vraagstukken’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) plaats. Tevens nam de RMO afscheid van zijn...

Ξ Uitgelicht

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan, ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en zorg (RVZ) stelt...

Ξ Nieuws

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onlangs enkele adviezen toegelicht in de Tweede Kamer.

Ξ Nieuwe publicaties

Op 20 maart besprak de SER in de openbare raadsvergadering zijn onderzoeksrapport ‘Verhogen maatschappelijke welvaart via arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit’. Het rapport is verkennend en analyserend van aard. Het brengt...

Ξ Nieuwe publicaties

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie. Deze verkenning vormde de basis voor het...

Ξ Agenda

Dinsdagmiddag 2 juni 2015 organiseert de Raad voor het openbaar bestuur een deelcongres tijdens het jaarlijkse VNG-congres in Apeldoorn. Het congresthema is 'Dichtbij, dialoog & democratie'. Op lokaal niveau ontwikkelt zich naast...

Ξ Nieuws

Heeft u de sprekers op conferentie Connecting the Dots gehoord en wilt u ze graag terugzien of delen met anderen? Of heeft u de conferentie gemist? De video’s van de presentaties over gezond voedsel, efficiënte mobiliteit en...

Ξ Nieuwe publicaties

Binnen het cultuurbeleid moet het ‘culturele’ worden herwaardeerd. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer aandacht nodig voor de ontwikkelingen binnen die sector zelf,...

Ξ Nieuwe publicaties

Een objectief verdeelmodel voor de jeugdhulp is een noodzakelijke en onvermijdelijke tussenstap naar een verdeelmodel dat beter aansluit op de werkelijke kosten voor de jeugdzorg bij gemeenten. In het advies ‘Objectief...

Ξ Nieuws

Voor het bereiken van een verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp is een andere opstelling van de onderwijsinspectie essentieel. En gemeenten moeten niet alleen de samenwerking binnen de jeugdzorg stimuleren maar ook met...

Ξ Agenda

Op dinsdag 19 mei organiseren Pharos en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voor de vijfde keer een conferentie. Het thema is dit jaar ‘Gezond en wel opgroeien in een (achterstands)wijk – Eigen regie en kracht van...

Ξ Nieuws

In februari hebben wij in een korte enquête gevraagd naar uw mening over de gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden. Graag bedanken wij u voor uw reactie en uw suggesties. We nemen deze mee bij de verdere ontwikkeling van...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.