Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuws

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van...

Ξ Nieuwe publicaties

Het systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden. Herhaalonderzoek helpt de geldigheid van eerder onderzoek te bevestigen of te ontkennen. Dat voorkomt verkeerde afslagen bij vervolgonderzoek. In haar...

Ξ Agenda

Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen: een klimaatneutrale energievoorziening, een klimaatbestendige omgeving en een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal...

Ξ Agenda

Op 15 maart 2017 brengt de Raad voor de Infrastructuur en leefomgeving (Rli) zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uit. Dit advies komt voort uit een verzoek van de regering om te adviseren over de...

Ξ Agenda

Op 5 maart a.s. publiceert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) haar rapport ‘Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’. De ACVZ laat in dit rapport de waan van de dag achter zich en verlegt de blik naar de...

Ξ Agenda

Op 5 maart presenteert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de bundel ‘#WOEST’. Het eerste exemplaar van de bundel wordt dan overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ξ Uitgelicht

Na de gemeenteraadsverkiezingen staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de belangrijke taak om nieuwe afspraken te maken voor de nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn die afspraken...

Ξ Nieuwe publicaties

Een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar on demand-platform. Daarmee zal de Nederlandse audiovisuele sector beter kunnen meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van (media)bedrijven...

Ξ Nieuwe publicaties

Met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken heeft het kabinet een stap gezet om het verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Volgens de Sociaal-Economische...

Ξ Nieuwe publicaties

Er is meer aandacht nodig voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid. Als zich weer een toestroom vluchtelingen voordoet, is het Nederlandse onderwijsstelsel daar onvoldoende op voorbereid. Daarom heeft de Onderwijsraad in een...

Ξ Nieuwe publicaties

Houd bij de financiering van theatergezelschappen meer rekening met hun eigen profilering. Door niet iedereen langs dezelfde meetlat te leggen, ontstaat er een veelzijdiger en avontuurlijker theateraanbod. Voor makers is er dan...

Ξ Nieuwe publicaties

Dagelijkse ervaringen moeten worden meegenomen bij het tot stand komen van beleid. Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op basis van een intensieve dialoog met de samenleving. Op 8 februari presenteerde de...

Ξ Nieuwe publicaties

Doordat een gemeenschappelijk aanvaarde interpretatie van ‘veilig land’ ontbreekt, is er binnen de Europese Unie (EU) een onoverzichtelijke lappendeken ontstaan van lijsten met veilige landen. Bovendien zijn er grote verschillen...

Ξ Nieuws

De groene waterstofeconomie biedt grote kansen voor Nederland, en met name voor Noord-Nederland. Tijdens het werkbezoek dat de SER op 16 februari bracht aan de Noordelijke Innovation Board en SER Noord-Nederland werd dit snel...

Ξ Nieuws

Op 14 februari 2018 organiseerden France Stratégie (FS) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het seminar 'The Fall of the Middle Class in Europe? A Dutch and French perspective' in Brussel. Hiermee...

Ξ Nieuwe publicaties

Er komen ongeveer evenveel wetenschappers naar Nederland als dat er vertrekken. Wel zijn de aantallen de laatste jaren gestegen. Dat blijkt uit het rapport ‘De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland’ dat de...

Ξ Nieuws

Op 13 februari jl. vond de eerste bijeenkomst van VeRS plaats: het dit jaar gestarte talentennetwerk van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In 2018 nemen 27 enthousiaste jonge professionals met affiniteit en/of...

Ξ Nieuws

Op 9 februari heeft de ministerraad besloten de heer prof. dr. ir. J.P.H. (Jos) Benschop en mevrouw drs. N. (Nienke) Meijer voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)....

Ξ Nieuws

Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig. Daarom moeten we verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken. Dat schrijft de Koninklijke...

Ξ Nieuws

Op 30 januari hebben het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het belangrijkste doel is om bedrijven te ondersteunen bij het...

Ξ Nieuws

Het kabinet heeft met veel waardering kennisgenomen van het rapport ‘Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op 24 april 2017 publiceerde....

Ξ Nieuws

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld, is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in...

Ξ Nieuws

Op 18 januari heeft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zijn werkprogramma aangeboden voor 2018 aan de ministers van EZK en OCW. In het werkprogramma definieert de AWTI vier adviestrajecten:...

Ξ Nieuws

Met ingang van 15 januari is Cees van ‘t Veen aangetreden als interim secretaris-directeur van de Onderwijsraad. Hij volgt in deze functie Patrick Cramers op, die programmadirecteur strategische allianties bij het Nationaal...

Ξ Gastcolumn

Begin deze maand mocht ik een lezing houden over het belang en de positie van instituties in onze democratische rechtsstaat. Instituties als de rechtspraak, de hoge colleges van staat en media spelen een cruciale rol. Ze geven...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.