Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Agenda

Op donderdag 28 april a.s. presenteert de WRR een rapport over Big Data. De minister van Veiligheid en Justitie, dhr. A. van der Steur neemt de publicatie in ontvangst.

Ξ Gastcolumn

Nut en noodzaak van strategische adviesraden wordt met enige regelmaat ter discussie gesteld. Wat hebben we aan die adviesraden? Als er bezuinigd moet worden, zijn de adviesraden vaak een makkelijk doelwit. De kosten van een...

Ξ Agenda

Samen met andere organisaties organiseert de SER de komende tijd verschillende bijeenkomsten in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Ξ Nieuwe publicaties
Foto: Rob Voss

Investeren in voorzieningen voor jonge kinderen is lonend. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Dit...

Ξ Nieuwe publicaties
Foto: Aad Hoogendoorn

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd....

Ξ Nieuws

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft, samen met de Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu, een gezamenlijke reactie gegeven op de conceptbeleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van de minister van Economische Zaken....

Ξ Agenda

De Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert een werkconferentie voor beleidsbepalers die actief zijn in de (arbeidsmarkt)regio. Doel hiervan is ervaringen uitwisselen; inspiratie, dialoog en netwerkmogelijkheden bieden....

Ξ Agenda

Op 10 maart a.s. presenteert het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) de ESFRI Roadmap 2016 voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten tijdens een eendaagse conferentie in het Trippenhuis van de KNAW in...

Ξ Nieuwe publicaties

Eind maart verschijnt de KNAW-verkenning ‘Promoveren werkt’. Met dit rapport, voorbereid door een commissie onder leiding van prof. dr. Theo Rasing, reflecteert de KNAW op de toekomstbestendigheid van het Nederlandse...

Ξ Nieuws

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) heeft twee adviestrajecten afgerond. Het gaat om het advies ‘Daadkracht door de Dutch Diamond; ondernemen in het licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen’ en het advies...

Ξ Nieuws

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. De raad heeft de adviesaanvraag op 15 februari van de...

Ξ Nieuws

Eind januari overhandigde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) haar 'Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt' aan staatssecretaris Dekker van OCW. De KNAW stelt zich ten doel de komende jaren...

Ξ Agenda

Op 9 maart vindt voor de tweede keer de Dag van de Denktanks plaats, in het Provinciehuis van Zuid-Holland. De dag is opgezet als een ideeënmarkt: denktanks geven een inkijk in hun work-in-progress en er is tijd voor reflectie....

Ξ Uitgelicht

Een gebrek aan integriteit wordt regelmatig als oorzaak aangewezen voor incidenten in de zorg. Diverse zorginstellingen zijn daarom een integriteitsbeleid aan het vormgeven. Maar in de discussie over integriteit ontstaat vaak een...

Ξ Nieuwe publicaties

Alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties moeten gratis beschikbaar komen (‘open access’). Dit heeft vooral meerwaarde als die wetenschappelijke kennis ook echt toegankelijk is, voor de samenleving en voor...

Ξ Nieuwe publicaties

Verdere harmonisatie van het Gemeenschappelijk Asielbeleid (GEAS), perspectief voor asielzoekers en statushouders, en werken aan de externe dimensie. Dat zijn de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de verantwoordelijkheden...

Ξ Nieuws

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft haar voorgenomen werkprogrammering voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het voorstel bevat adviesthema’s als ‘legale toegang tot Europa’,...

Ξ Nieuws

De Raad voor de leefomgeving (Rli) heeft op verzoek van de European Economic Social Committee (EESC) een reactie gegeven op het circulaire-economiepakket dat de Europese Commissie op 2 december 2015 presenteerde. De reactie was...

Ξ Nieuws

Op voordracht van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), gedaan in overeenstemming met minister Kamp van Economische Zaken (EZ), zijn per 1 februari 2016 twee nieuwe raadsleden benoemd voor de...

Ξ Nieuws

Op12 februari heeft de ministerraad besloten de heer ir. Jan Jaap de Graeff voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de tweede zittingsperiode (2016-2020) van de...

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker van OCW heeft de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor het terrein van de architectuur en het ruimtelijk ontwerp. Dit met het oog op een...

Ξ Nieuws

Medio februari organiseerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een druk bezocht symposium over (gewenst) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabije toekomst. Wetenschappelijke experts...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.