Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuwe publicaties

Het huidige bereikbaarheidsbeleid is te sterk in hokjes verdeeld om Nederlandse stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. Het palet aan mogelijkheden dat mensen hebben om een bepaalde bestemming te bereiken wordt...

Ξ Nieuws

Op 13 februari ontving de Tweede Kamer een reactie van de ministers van SZW, EZ en OCW op de WRR-Verkenning ‘De robot de baas’, het SER-rapport ‘Mens en technologie: samen aan het werk’ en de publicatie ‘Werken aan de...

Ξ Agenda

Machine: wie maakt wie?’. Digitalisering, kunstmatige intelligentie, internet of things, robots: technologische ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende veranderingen in onze samenleving. Ook in de zorg gaan deze ontwikkelingen...

Ξ Agenda

De volgende Masterclass die de Onderwijsraad organiseert in het kader van het ‘Huis van Onderwijs’ is op vrijdag 7 april. Dan Onderwijsraadslid Richard Toes zijn proefschrift presenteren: Een geschiedenis: vernieuwingen en het...

Ξ Agenda

De Onderwijsraad, OSG Sevenwolden en het Bornego College nodigen u uit voor een Onderwijsdialoog over gemeenten en onderwijs. De onderwijsdialoog vindt plaats op woensdag 22 maart 2017 te Heerenveen.

Ξ Agenda

Op 10 maart 2017 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn handreiking ‘Technologie op waarde schatten’. Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken, neemt de handreiking in ontvangst. U...

Ξ Agenda

Op 8 maart 2017 (16.00-17.30 uur) organiseert de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie een informatieve bijeenkomst over de implicaties van robotisering op de toekomst van werk.

Ξ Nieuwe publicaties

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is...

Ξ Nieuwe publicaties

In haar wetsadvies van 10 februari 2017 aan minister Asscher van Sociale Zaken uit de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) haar zorgen over het voorstel om in het Besluit inburgering een onderdeel participatieverklaring...

Ξ Nieuwe publicaties

In toenemende mate is er sprake van flexibilisering en hybridisering van werk. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen aan de economie en de...

Ξ Nieuwe publicaties

Sinds een jaar werkt de OECD samen met de Nederlandse Rijksoverheid en de Sociaaleconomische Raad (SER) aan een Nationale Skills Strategie. Voor dit traject hebben drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals uit de...

Ξ Nieuwe publicaties

Eind 2016 heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de voorselectie van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. De raad stelde toen voor om het provinciaal bestuur van Limburg een nieuwe aanvraag te...

Ξ Nieuwe publicaties

Zorginkoop heeft binnen stelsels van zorg en welzijn een centrale plaats om traditionele publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. Maar hoe werkt dit instrument in de praktijk? In de...

Ξ Nieuwe publicaties

In een meerpartijendemocratie maken coalitiepartners afspraken met elkaar, die ze vastleggen in een regeerakkoord. In de loop der tijd zijn deze regeerakkoorden omvangrijker, gedetailleerder en dwingender van karakter geworden....

Ξ Nieuws

De Raad voor Cultuur heeft minister Bussemaker (OCW) positief geadviseerd om Stichting het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting aan te wijzen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Stichting tot...

Ξ Nieuwe publicaties

Steeds meer overheidstaken worden door gemeenten uitgevoerd; die staan het dichtst bij de mensen en kunnen maatwerk leveren. Jaarlijks geven gemeenten al bijna 60 miljard euro uit. Het is dus belangrijk dat deze financiën...

Ξ Nieuws

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) staat positief tegenover de wens van de indieners van het initiatiefwetsvoorstel (Kamerstuk 34 541) om in de Vreemdelingenwet het belang van het kind te verankeren. De wijze...

Ξ Nieuws

Op vrijdag 10 februari 2017 organiseerde de Onderwijsraad in het kader van Het huis van het Onderwijs de masterclass ‘Excellentiebeleid met resultaat: Hoe worden goede leerlingen nog beter?’. Ferry Haan (geassocieerd lid van de...

Ξ Nieuws

Op 14 februari organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een symposium over eenzaamheid op een bijzondere locatie: de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Sprekers en genodigden...

Ξ Nieuws

De Nederlandse wetenschap functioneert goed. Tegelijkertijd zijn er signalen die er op wijzen dat de ruimte voor zowel het ongebonden als het toepassingsgerichte onderzoek onder druk staat. Dat is de conclusie van het...

Ξ Nieuwe publicaties

De invoering van digitaal ondersteunde zorg (‘e-health’) in Nederland gaat langzaam. De Rijksoverheid kan versnelling aanbrengen door meerjarenafspraken te maken over brede toepassing van e-health en door een ‘e-health snelweg’...

Ξ Nieuws

Op 7 februari 2017 heeft Minister Schultz van Haegen (IenM) het aanvullend werkprogramma 2017-2018 van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De aanvulling is een actualisatie...

Ξ Nieuws

De heer Drs. J.M.M. (Han) Polman is benoemd tot voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De benoeming gaat in per 1 juli 2017 en geldt voor een periode van vier jaar. Han Polman volgt Jacques Wallage op, die op 29...

Ξ Nieuws

Op 20 januari heeft de ministerraad besloten twee nieuwe kroonleden voor te dragen voor benoeming: prof.dr. Kim Putters (1973; directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) en prof.dr. Bas ter Weel (1975; directeur van SEO...

Ξ Nieuws

Op 24 februari heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van Erwin van Lambaart en Liesbet van Zoonen tot leden van de Raad voor Cultuur voor een periode van vier jaar. Beiden worden raadslid per 1 april a.s.

Ξ Nieuws

Drs. Rien Fraanje treedt op 1 maart 2017 in dienst als secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Hij is daarmee de opvolger van dr. Kees Breed, die per 1 januari 2017...

Ξ Nieuws

Per 1 februari jl. is dr. Marieke ten Have benoemd tot adjunct algemeen secretaris van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Sinds 2011 werkt zij bij de RVS (en diens rechtsvoorganger RVZ) en bij het Centrum voor...

Ξ Nieuws

Op donderdag 9 februari 2017 nam de Onderwijsraad afscheid van zijn secretaris-directeur Adrie van der Rest. Tijdens het afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Alida Oppers, directeur-generaal bij het...

Ξ Nieuwe publicaties

In het politieke en het maatschappelijke debat wordt regelmatig gesproken van ‘maatschappelijke scheidslijnen’. Dat is bijna altijd in negatieve zin. Maar wat zijn maatschappelijke scheidslijnen eigenlijk? En wanneer nemen ze...

Ξ Gastcolumn

Migratie is van alle tijden en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat in de toekomst anders zou zijn. Meer dan negentig procent van de wereldwijde migratie ontrolt zich buiten Nederland en buiten Europa. Maar...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.