Logo gezamenlijke adviesraden
Ξ Nieuwe publicaties

Op 12 januari 2015 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het visiedocument 'Biobrandstof en hout als energiebronnen'. Dit document is opgesteld door de KNAW-leden Martijn Katan, Louise Vet en...

Ξ Nieuws

De Sociaal-Economische Raad heeft vrijdag 20 februari unaniem het advies ‘Toekomst Pensioenstelsel’ vastgesteld. In dit advies gaat de SER in op de sterke punten van ons stelsel en de uitdagingen waar het voor staat. Het...

Ξ Nieuws

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. Hiervoor pleit de Raad in zijn advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur...

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur voor de jaren 2017 tot 2020.

Ξ Nieuws

Minister Plasterk wil stappen zetten om de adviesfunctie openbaar bestuur en financiële verhoudingen te versterken. Hij streeft naar een meer strategische en geïntegreerde adviesfunctie.

Ξ Gastcolumn
Fotografie: Inge van Mill

De laatste jaren is in Nederland sprake van een enorme toename van het zogenoemde ’veiligheidsdenken’. De veiligheid van de samenleving en het land staat voorop. En daar is ook wel aanleiding toe, zeker na ‘Parijs’.

Ξ Uitgelicht

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) werkt momenteel aan een advies over de strategische landenbenadering migratie. Dit beleid is erop gericht de medewerking van de herkomstlanden bij gedwongen terugkeer van...

Ξ Agenda

Op maandag16 maart 2015 organiseren de Raad voor Cultuur en de Boekmanstichting een debat over de vaste boekenprijs: onmisbaar of onzinnig? Met deelname van Mizzi van der Pluijm (directeur-uitgever Atlas Contact), Jarig van...

Ξ Agenda

Op het slotcongres van het project Burgerschap 3.0, getiteld 'Naar een nieuwe visie op de rol van de burger in de 21e eeuw', gaan deskundigen uit diverse disciplines in discussie met belangstellende burgers over vormen van...

Ξ Nieuws

Het kabinet is het eens met de Sociaal-Economische Raad over de punten die prioriteit verdienen tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Dat schrijft minister Koenders van Buitenlandse Zaken aan de Tweede...

Ξ Agenda

Over welke faciliteiten zou de Nederlandse wetenschap vanaf 2025 moeten beschikken om wetenschappelijke grenzen te kunnen blijven verleggen? De KNAW zal in 2016 haar agenda 'Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten' uitbrengen. De...

Ξ Nieuwe publicaties

Gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met de inzet van eHealth-toepassingen voor hun taken op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg. Sommige gemeenten zien wel mogelijkheden voor digitale toepassingen bij de...

Ξ Nieuwe publicaties

Op 30 januari 2015 presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ tijdens de conferentie ‘Connecting the dots’ in Utrecht. Het is de eerste keer dat...

Ξ Agenda

Op 11 maart presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zijn digitale verkenning ‘Ruimte voor redzaamheid’.

Ξ Nieuws

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de selectie en waardering van keteninformatie bij de overheid.

Ξ Nieuws

Het kabinet constateert dat er geen breed draagvlak is om het stelsel van arbeidsgerelateerde zorg aan te passen. Dat blijkt volgens het kabinet uit het SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden’ van 19 september 2014.

Ξ Nieuws

Michiel van Haersma Buma, voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), heeft in een interview in CS laten het weten dat het nu hét moment is om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden.

Ξ Nieuws

De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet op 6 februari besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de...

Ξ Nieuwe publicaties

Op initiatief van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) gevraagd te adviseren over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden. Het eerste deel van dit advies is onlangs...

Ξ Nieuws

Woensdagochtend 4 februari gaf SER-voorzitter Mariëtte Hamer samen met Catalene Passchier (FNV), Winand Quaedvlieg (VNO-NCW/MKB Nederland) en Jef Wintermans (VNO-NCW/Modint) een toelichting op het rapport IMVO-convenanten aan de...

Ξ Nieuws

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft zijn Werkprogramma voor 2015 gepubliceerd. Het werkprogramma beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan het...

Ξ Nieuws

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft zijn werkprogramma voor 2015 vastgesteld. Het werkprogramma is dynamisch. Sommige thema’s zijn eerder, in 2013 en 2014, vastgesteld. Andere thema’s heeft de raad eind...

Ξ Nieuwe publicaties

Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe de zorg voor kinderen en gezinnen die kampen met zware of complexe...

Ξ Nieuws

In januari is de Onderwijsraad in nieuwe samenstelling van start gegaan met zijn werkzaamheden.

Ξ Nieuws

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start gegaan. In de RV&S zijn de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samengegaan.

Ξ Agenda

Op 5 maart presenteert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) de Verkenning 'Cultuur herwaarderen', vanaf 11.30 uur in Perscentrum Nieuwspoort. De verkenning wordt aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur...

Ik wil me voor deze nieuwsbrief afmelden of mijn profiel wijzigen.