Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Briefadvies ‘Strategische agenda hoger onderwijs’

In september heeft minister onderwijs Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor een strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In een briefadvies van 13 november 2019 levert de Sociaal-Economische Raad (SER) input voor de verdere ontwikkeling van deze agenda. De SER is voornemens om begin 2020 te komen met een eigen strategische visie op het hoger onderwijs.

In zijn brief schetst de SER vanuit sociaal-economisch perspectief de thema’s die in de strategische agenda aan de orde zouden moeten komen. Hierbij verwijst hij ook naar eerdere adviezen van de SER. De SER vraag onder meer aandacht voor de financiële krapte van het stelsel en de noodzaak van een maatschappelijke investering in goed hoger onderwijs en voor stabiliteit in bekostiging om de Nederlandse kennisinfrastructuur en innovatiekracht verder te stimuleren. Voor de werkomstandigheden in het hoger onderwijs vraagt de SER specifiek aandacht, zoals de werkdruk en het salarisniveau en voor de effecten van internationalisering op het hoger onderwijs.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden