Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Advies ‘ Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim tweemaal zoveel als in de landbouw. De toegenomen toeristische druk zorgt echter ook steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is schadelijk voor de leefomgeving én op den duur ook nadelig voor de sector. De aandacht voor toerisme in het beleid van gemeenten, provincies en de rijksoverheid is onvoldoende om de groei van toerisme in ons land in de toekomst in goede banen te leiden. Dit concludeert de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Op 6 september 2019 heeft de Rli het advies aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

In het advies stelt de Rli dat Nederland op een kruispunt staat: laten we toerisme ongebreideld groeien, of gaan we gericht sturen op waardevol toerisme? De raad geeft aan dat een perspectiefwisseling nodig is voor een toekomstgericht toerismebeleid. Deze perspectiefwisseling houdt in dat de overheid samen met de sector en de samenleving moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit is nodig om een goede balans te vinden tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de leefomgeving en het draagvlak onder bewoners.

Meer informatie over het advies

Op 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een drukbezochte publieke bijeenkomst. Bestuurders, ondernemers en wetenschappers gingen onder leiding van een dagvoorzitter met elkaar in gesprek, waarbij zij enkele aanbevelingen van het advies uitdiepten. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Verder heeft de Rli op 25 september tijdens een lunchbijeenkomst het advies toegelicht aan enkele leden van de Tweede Kamer. En op 9 oktober verzorgde de raad een workshop over het advies tijdens de Nationale Toerismetop in Zeeland.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden