Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds biedt geen oplossing voor de structurele onevenwichtigheid in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. Het is ook niet de oplossing voor de budgettaire tekorten op het sociale domein. De Raad voor het openbaar bestuur (ROB) bepleit daarom voor de komende kabinetsperiode een meer strategische en samenhangende aanpak die recht doet aan de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen. Hierbij moeten de bekostiging van grote gezamenlijke opgaven op het terrein klimaat en energie, de toekomst van het sociaal domein binnen het gemeentefonds, de bekostiging van regionale opgaven, de normeringssystematiek en het lokaal belastinggebied aan de orde komen. Dat stelt de ROB in een briefadvies (5 september 2019) over de herijking van het gemeentefonds aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden