Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV – Briefadvies Internationaal Klimaatbeleid

Financiële instrumenten kunnen enerzijds het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen en anderzijds het bereiken van klimaatneutraliteit bevorderen. Drie financiële instrumenten zijn hierbij van belang: CO2-beprijzing, het uitfaseren van investeringen in fossiele brandstoffen en het ontwikkelen van fiscale prikkels. Dat schrijft de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) in zijn briefadvies ‘Internationaal Klimaatbeleid’, dat op 17 juli 2019 verscheen. De financiering door Nederland is naar het oordeel van de AIV nog ontoereikend om de gestelde klimaatdoelen te halen.

Hiernaast zijn nieuwe financieringsbronnen nodig om internationale samenwerking op het gebied van klimaat te bekostigen. In internationaal verband kan Nederland aandacht vragen voor  nieuwe en aanvullende financiering. Het is verder dringend gewenst om inzicht te krijgen in de adaptatie- en mitigatie-activiteiten van financiële instellingen en bedrijven door de ontwikkeling van internationaal geldende standaarden. Op deze manier ontstaat beter zicht op het effect van financiële maatregelen om het klimaat te verbeteren.

Tot slot benadrukt de AIV dat gezamenlijke Europese afspraken het meeste resultaat opleveren en ondersteunt het streven van het kabinet om in de Europese Unie tot aanscherping van een Europees 2030-doel van 55 procent CO2-reductie te komen. Het is verder wenselijk dat de EU het initiatief neemt om samen met China en India de uitfasering van investeringen in de fossiele sector als prioritair onderwerp te agenderen voor het verdere internationale klimaatoverleg.

In dit briefadvies doet de AIV een aantal concrete suggesties om het internationaal klimaatbeleid van Nederland te verbeteren. De aanleiding voor het opstellen van dit advies was de oproep van Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, aan alle wereldleiders om op 23 september 2019 in New York bijeen te komen voor  de Climate Action Summit.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden