Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat aantal groeit wel, maar het gaat te langzaam. Om echt voor verandering te zorgen in de top van het bedrijfsleven, is een breed en samenhangend pakket aan maatregelen nodig. In zijn advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ dat op 20 september 2019 werd vastgesteld, pleit de Sociaal-Economische Raad (SER) daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen.

Onderdeel van deze integrale aanpak is een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ voor de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven om genderdiversiteit te bevorderen. Alle bijna 5.000 ‘grote’ vennootschappen moeten hiernaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen opstellen, waarbij er ruimte moet zijn voor maatwerk en eigenaarschap. Een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (50-50) en van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het bedrijfsleven en in de samenleving moet volgens de SER het nieuwe normaal worden. Op die manier wordt talent beter benut, worden vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en wordt de sociale cohesie vergroot. Dit past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is.

Op woensdag 9 oktober gaf de SER een toelichting op het advies in de Tweede Kamer.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden