Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI – Werkprogramma 2020-2021

De AWTI heeft zijn werkprogramma 2020-2021 gepubliceerd. Dit werkprogramma is opgesteld voor de komende twee jaar. In 2020 zal de AWTI enkele onderwerpen afronden die in 2019 zijn gestart, namelijk Ondernemersklimaat en Centrale en decentrale governance. Verder zal de AWTI zich in 2020-2021 bezighouden met drie grote thema’s: kennismanagement binnen de overheid, valorisatie en verspreiding van innovaties voor transities (verdieping van het advies uit 2018) en twee internationaal georiënteerde thema’s.

In de loop van 2020 zal de raad in samenspraak met regering, parlement en andere partijen bezien of de gekozen onderwerpen nog voldoende actueel zijn of dat andere meer urgente onderwerpen zich hebben aangediend. Hiermee houdt de raad, net als in voorgaande jaren, ruimte voor adviesvragen vanuit de regering en het parlement. Ook houdt de AWTI vanuit zijn strategische functie ruimte en aandacht voor actuele vraagstukken.

Kennismanagement
Eén van de onderwerpen is Kennismanagement binnen de overheid. Nederland is een innovatiegericht en kennisintensief land. Of het nu gaat om infrastructuren, zorg, onderwijs of landbouw, overal spelen wetenschap, technologie en innovatie een essentiële rol. Kennis van zaken is dan ook van belang voor alle actoren en zeker ook voor de overheden en hun beleid. Het belang van ‘Kennis voor beleid en beleid voor kennis’ heeft niets aan actualiteit verloren. Sterker nog, de samenleving en haar problemen groeien in omvang en complexiteit. De huidige duurzaamheidstransities en maatschappelijke mogelijkheden van bijvoorbeeld artificiële intelligentie zouden we niet kunnen doorgronden, laat staan er passend beleid voor kunnen ontwikkelen, zonder kennis van zaken. De overheden en ministeries in het bijzonder zijn dan ook kennisintensieve organisaties, voor wie het probleem niet zozeer een gebrek als wel een overvloed aan kennis is. De uitdaging is om de juiste vakinhoudelijke kennis te genereren, te selecteren en het kaf van het koren te scheiden. Hier is sprake van een serieus en urgent vraagstuk. De AWTI wil in dit advies aanbevelingen doen voor een strategie om tot structurele en langjarige kennisborging te komen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden