Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Advies 'Afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid'

Er zijn geen aanwijzingen dat afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid de duur van het niet-rechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland zal helpen bekorten. Afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid maakt het voor de staatssecretaris bovendien moeilijker om – indien internationale verplichtingen hiertoe nopen – een (herhaalde) verblijfsaanvraag op grond van individuele bijzondere omstandigheden in te willigen. In het advies ‘Afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid’ raadt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) daarom aan om beleidswijzigingen voortaan alleen door te voeren op basis van onderzoek. Op 2 juli nam staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol het advies in ontvangst.

De wetstekst beperkt de discretionaire bevoegdheid tot de besluitvorming in eerste aanleg. Dit zou een definitieve oplossing bieden als iedereen wiens verzoek wordt geweigerd, ook daadwerkelijk vertrekt. Maar als mensen hier lang blijven hangen, kunnen de omstandigheden in hun land van herkomst of ten aanzien van hun persoon zich zo wijzigen dat een tweede – of zelfs volgende – aanvraag wordt ingediend. Net als de eerste aanvraag zal deze integraal moeten worden beoordeeld, met inachtneming van internationale verdragen en jurisprudentie. Dat brengt de schrijnende omstandigheden toch weer binnen.

De ACVZ realiseert zich dat de afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid onderdeel uitmaakte van een deal waarin een politieke oplossing werd gevonden voor het kinderpardon, maar brengt op eigen initiatief dit advies uit over de mogelijke juridische implicaties van de afschaffing.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden