Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI – Advies ‘Het stelsel op scherp gezet’

Het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken. Ook moet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer richting geven aan het stelsel en actiever toezicht houden. Dat adviseert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn advies ‘Het stelsel op scherp gezet’, dat op 12 juni verscheen.

Universiteiten en hogescholen moeten zorgen voor een helder profiel op onderwijs, onderzoek èn kennisverspreiding. Dit profiel moet leiden tot concrete ambities, vastgelegd in bindende instellingsplannen. Een stevige steun om hier echt werk van te maken kan de invoering van een ‘profielbekostiging’ zijn. Hierbij wordt een deel van de rijksbijdrage (minimaal 5, maximaal 30 procent) gekoppeld aan het realiseren van het door een instelling gekozen profiel.

De minister van OCW moet de maatschappelijke opdracht voor het stelsel en de instellingen verduidelijken in één strategisch kader met heldere stelseldoelen en prioriteiten. Ook moet zij actief toezicht houden op de instellingen en het stelsel als geheel door de stelseldoelen te bewaken en te sturen op profilering en resultaten.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden