Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond'

Duurzame ontwikkeling en mensenrechten zijn twee kanten van dezelfde medaille. De Nederlandse mensenrechteninzet en het beleid voor duurzame ontwikkeling moeten daarom scherp op elkaar worden afgestemd. De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties bieden een bruikbaar handvat. Het internationale bedrijfsleven speelt daarin een sleutelrol. Het AIV-advies ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond’ werd tijdens een bijeenkomst bij werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland op 2 juli 2019 aangeboden aan minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de heer de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

De AIV onderstreept in het advies de belangrijke rol die het bedrijfsleven speelt bij zowel het behalen van de SDG’s als het waarborgen van mensenrechten. De AIV adviseert het kabinet Nederland een internationale voortrekkersrol op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven te laten blijven spelen. Dit kan onder meer door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook beveelt de AIV aan dat het kabinet een nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven opstelt. Maatschappelijke organisaties zijn eveneens een onmisbare SDG-partner. De AIV maakt zich daarom zorgen over het groeiend aantal maatregelen dat minder democratische landen zoals Hongarije en Rusland nemen om rechtsbescherming en mensenrechtenverdedigers aan banden te legen. De Nederlandse regering zou zich daartegen vaker publiekelijk moeten uitspreken, zo vindt de AIV.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden