Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Advies 'Europees landbouwbeleid'

Een flexibele inzet van de Europese landbouwgelden kan de overgang naar kringlooplandbouw bevorderen. Als ook de nationale inspanningen op niveau worden gehouden, zal Nederland bovendien beter in staat zijn om mogelijke toekomstige kortingen op het Europese landbouwbudget op te vangen. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’. De raad adviseert de minister om de komende jaren het Europese landbouwgeld hiervoor in toenemende mate in te zetten en doet in verband hiermee een aantal aanbevelingen. Op 22 mei 2019 nam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het advies in ontvangst.

Foto: Lilian Pruissen

Foto: Lilian Pruissen

Op dit moment is de overgang naar kringlooplandbouw vooral nog een (door velen ondersteund) wensbeeld. Dit vraagt daarom om een aanpak waarbij de komende jaren stapsgewijs voortgang wordt geboekt. Zo moet de basis voor betalingen aan boeren periodiek kunnen worden aangepast aan groeiende kennis, voortschrijdend inzicht en verder te concretiseren doelen die passen bij kringlooplandbouw. Dit kan wanneer de inzet van Europees landbouwgeld in de loop van de tijd steeds minder aan inkomenssteun en steeds meer aan prestaties op het vlak van klimaat en milieu wordt gekoppeld.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie wordt eens in de zeven jaar opnieuw vastgesteld. De Europese Commissie heeft vorig jaar voorstellen gedaan waarin de lidstaten meer vrijheid krijgen om met het beschikbare geld nationale doelen na te streven. Minister Schouten (LNV) heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd te adviseren over de manier waarop het GLB de komende jaren in Nederland het beste kan worden ingezet.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden