Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Advies Samen werken aan taal

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Dat staat in het advies ‘Samen werken aan taal’ dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op 12 april 2019 heeft vastgesteld.

Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER. In de Kamerbrief van minister van Engelshoven werden maatregelen aangekondigd, maar te weinig middelen.

De SER adviseert om meer landelijke regie te voeren vanuit het kabinet én meer geld ter beschikking te stellen. Het begint er echter mee dat het budget veel effectiever wordt ingezet. Daarom adviseert de SER dat gemeenten beter gaan samenwerken, met werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs om de complexe problemen aan te pakken. Regionale samenwerking is ook nodig om in alle gemeenten een goed aanbod van cursussen voor laaggeletterden te realiseren.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden