Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rli – Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute

De luchtvaart heeft in het rijksbeleid een uitzonderingspositie. Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun effect op de leefomgeving. De oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken een heroverweging van deze uitzonderingspositie noodzakelijk. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’, dat op 18 april 2019 is aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met dit advies wil de raad een bijdrage leveren aan de nieuwe Luchtvaartnota, die momenteel in voorbereiding is.

De Rli richt zich in het advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid en, zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid. Hij werkt dit nieuwe perspectief uit in een aantal algemene aanbevelingen, waaronder het sturen op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart, het ontwikkelen van een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen voor CO2-uitstoot, meer aandacht voor de beïnvloeding van het reizigersgedrag en heroverweging van het concept ‘netwerkkwaliteit’ voor het sturen op internationale bereikbaarheid. De raad formuleert ook enkele concrete aanbevelingen, onder andere over het beperken van hinder in de nacht en het invoeren van een bijmengverplichting voor duurzame brandstof voor kerosineleveranciers aan Nederlandse luchthavens.

Meer informatie

Bekijk de infographic met de aanbevelingen van het advies Luchtvaartbeleid

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden