Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

ACVZ – Marktwerking in het inburgeringsonderwijs en de verantwoordelijkheid van de overheid

Met de inwerkintreding van de Wet inburgering 2007 is marktwerking geïntroduceerd in het stelsel van inburgering. In haar advies ‘Marktwerking in het inburgeringsonderwijs en de verantwoordelijkheid van de overheid’ dat op 13 maart 2019 verscheen, bekijkt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) de wijze waarop de markt voor inburgeringsonderwijs de afgelopen jaren was ingericht en hoe deze heeft gefunctioneerd. De ACVZ concludeert dat de inrichting van het stelsel gebrekkig was, waardoor inburgeringsplichtigen hun rol als consument veelal niet goed hebben kunnen invullen.

Met de invoering van de Wet inburgering 2013 is een volledige consumentenmarkt ingevoerd. Inburgeringsplichtigen werden toen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en voor de inkoop van inburgeringsonderwijs bij private aanbieders. In dit advies gaat de ACVZ kort in op de mate waarin de verwachte voordelen van dit stelsel zich hebben gerealiseerd, waar zich knelpunten voordoen en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de toekomst. 

Inrichting stelsel gebrekkig

De inrichting van het stelsel blijkt gebrekkig te zijn. De minister van SZW heeft te weinig stilgestaan bij de eigen rol en verantwoordelijkheden ten aanzien van het inburgeringsstelsel en te veel gevaren op de theoretische voordelen, het zelfregulerende karakter van marktwerking en de eigen verantwoordelijkheid van inburgeringsplichtigen. De minister heeft geprobeerd knelpunten op te lossen met aanvullende maatregelen. Hij is daarin niet geslaagd. Bovendien zijn maatregelen vaak laat genomen. Het gevolg hiervan is dat een deel van de inburgeringsplichtigen, buiten hun schuld, een keuze heeft gemaakt voor een op andere dan didactische gronden – soms zelfs malafide – private aanbieder, en mede daardoor niet tijdig aan de inburgeringsplicht heeft voldaan. Inburgeringsplichtige migranten worden hierdoor geconfronteerd met de verplichting om een sociale lening terug te betalen en in sommige gevallen is aan hen ook een boete opgelegd.

Aandacht voor (terug)betalingsverplichtingen

De ACVZ vraagt in dit advies aandacht voor de groep inburgeringsplichtigen die opgescheept zitten met (terug)betalingsverplichtingen als gevolg van het slecht functioneren van de inburgeringsmarkt in het huidige stelsel. De ACVZ beveelt aan om deze verplichtingen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ruimhartig te laten beoordelen.

Evenwichtiger stelsel

Met dit advies hoopt de ACVZ te kunnen bijdragen aan een evenwichtiger stelsel waarin inburgeringsplichtigen kwalitatief goed inburgeringsonderwijs krijgen. Omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) momenteel werkt aan een nieuw stelsel voor het inburgeringsonderwijs, de 'Veranderopgave Inburgering', heeft de ACVZ de publicatie van dit advies vervroegd.

Het advies 'Marktwerking in het inburgeringsonderwijs en de verantwoordelijkheid van de overheid' maakt deel uit van het lopende onderzoek van de ACVZ naar 'De rol van private actoren in het migratiedomein'. Dit onderzoek zal naar verwachting medio 2019 verschijnen.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden