Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli - Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is hét instrument waarmee het kabinet kan sturen op de kwaliteit van de leefomgeving. Een samenhangende aanpak van de grote opgaven waar Nederland voor staat is essentieel. Dat staat in het advies ‘Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het advies is op 20 november 2018 aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

foto: (c) Thea van den Heuvel /DAPh

foto: (c) Thea van den Heuvel /DAPh

De Rli is bezorgd dat de benodigde samenhang onvoldoende uit de verf komt, zowel bij de voorbereiding van de NOVI als bij de uitvoering daarvan. Departementale verkokering en onvoldoende gezamenlijk optrekken van het Rijk en andere overheden zijn daarvan belangrijke oorzaken. De raad beschouwt de door hem bepleite samenhangende aanpak – kernpunt van het recent ingrijpend vernieuwde omgevingsrecht – als een lakmoesproef voor het nieuwe omgevingsbeleid, en daarmee als een belangrijke opdracht voor het kabinet. Directe politieke aansturing van de totstandkoming van de NOVI is volgens de raad daarvoor essentieel. Dat is een van de aanbevelingen die de raad doet in zijn advies. In zijn advies geeft de raad in totaal acht aanbevelingen gericht op de inhoud van de NOVI, op het proces van de totstandkoming van de NOVI en, na vaststelling, op het werken met de NOVI.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden