Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV – Fundamentele rechten in het Koninkrijk

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden dreigt een tweedeling in mensenrechten te ontstaan. Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend, zijn vaak alleen in Nederland van kracht. Staatsburgers in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben daardoor minder rechten dan hun Europese medeburgers. De regering in Den Haag moet beter samenwerken met de andere landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) bij de uitvoering van internationale mensenrechtenverplichtingen. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het rapport ‘Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming’. Het advies is op 10 juli 2018 aangeboden aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.

De AIV adviseert de Nederlandse regering om een grotere inspanning te leveren om de Caribische landen van het Koninkrijk terzijde te staan. Het is daarom gewenst dat na ondertekening van een verdrag altijd voor ieder Koninkrijksland een plan van aanpak voor de uitvoering wordt opgesteld. Nederland moet hierbij het voortouw nemen, uiteraard in goede samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid. De Staten-Generaal dienen jaarlijks over de stand van zaken van deze actieplannen te worden geïnformeerd in de Memorie van toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties. Bovendien pleit de AIV voor een sterkere rol voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de mensenrechtensamenwerking binnen het Koninkrijk beter te coördineren.  

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden