Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

Onderwijsraad – Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden

Verbeter het bestaande financieringssysteem voor het onderwijs. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’, dat op 4 juli verscheen. Het kan eenvoudiger en er is een betere verantwoording van de uitgaven nodig. In het advies doet de raad hiervoor een aantal aanbevelingen. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad om dit advies gevraagd.

Behoud en verbeter de lumpsumbekostiging

De raad beveelt aan te blijven werken met de lumpsumbekostiging en terughoudend te zijn met doelfinanciering. Een verbeterde lumpsumfinanciering doet volgens de raad het beste recht aan de onderwijsverhoudingen. De overheid is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel, maar instellingen kunnen met een stabiel budget hun eigen langetermijnbeleid maken.

Evalueer de toereikendheid van de lumpsum

De overheid dient verder te evalueren of de onderwijsbekostiging volstaat. Dat vraagt om duidelijke standaarden waaraan kan worden getoetst of het budget toereikend is. 

Laat instellingen beleidsrijk begroten

Het huidige systeem maakt dat het inzicht in de doelmatigheid van de bestedingen ontbreekt. Daarom adviseert de raad om onderwijsinstellingen beleidsrijk te laten begroten: bestedingen koppelen aan beleidsdoelen en deze keuzes inzichtelijk maken voor belanghebbenden en toezichthouders. 

Versterk de horizontale verantwoording over bestedingen

Vanwege de bestedingsvrijheid voor instellingen is verantwoording over de bestedingen een noodzakelijke voorwaarde. In de horizontale verantwoording (van instellingen aan leerlingen, ouders en andere betrokkenen) is professionalisering nodig van de interne toezichthouders en medezeggenschapsorganen. De raad stelt om voor een onafhankelijke instantie op te richten waar belanghebbenden terechtkunnen voor onderzoek naar financieel beleid van hun instelling. De inspectie moet toezien op het proces van horizontale verantwoording en intern toezicht. 

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden