Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Briefadvies Passend onderwijs opnieuw onder de aandacht

Om thuiszitters te voorkomen is meer variatie noodzakelijk in het aanbod aan ondersteuning voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften. Expertise vanuit de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moet daarbij beter benut worden; over het algemeen zetten reguliere scholen deze nog nauwelijks in. Om nieuw ondersteuningsaanbod te creëren, is verder een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening nodig. Dit zijn enkele aandachtspunten uit het briefadvies van de Onderwijsraad aan de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs, dat op 28 mei werd gepubliceerd.

In het briefadvies komt de Onderwijsraad kort terug op de aanbevelingen die hij deed in het advies 'Passend onderwijs' (december 2016) over deze thema’s. De raad doet dit in het licht van recente ontwikkelingen en nieuw onderzoek. Hiermee beoogt hij aanknopingspunten te bieden voor een nadere uitwerking van beleidsvoornemens rondom passend onderwijs. De raad publiceert naar verwachting in 2019 een volgend advies over passend onderwijs.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden