Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst

Investeren in de uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen is niet langer dé oplossing om Nederland bereikbaar te houden. De investeringsstrategie moet beter aansluiten bij de veranderende reisbehoefte, meer gebruik maken van nieuwe technologie en duurzamer zijn. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’ dat op 23 mei is aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Personenmobiliteit gaat niet langer alleen over snelle en comfortabele verplaatsingen van a naar b. Duurzaamheidsdoelen als broeikasgasemissies, leefomgevingskwaliteit en ruimtebeslag stellen in toenemende mate eisen aan mobiliteitsoplossingen. Duurzaamheidseisen dienen daarom naar de mening van de Rli een centrale plek te krijgen bij het bepalen van een investeringsstrategie. De raad bepleit verder onder andere dat het Rijk nog veel krachtiger inzet op de benodigde cultuuromslag. Dat kan door nieuwe partijen meer kans op deelname te geven, door de verouderde regels te moderniseren in een Bereikbaarheidswet en door de mobiliteitsbehoefte daadwerkelijk centraal te stellen en niet langer de vermeende oplossingen in de vorm van uitbreiding van weg en spoor. De raad vindt het daarom een gemiste kans dat het jongste regeerakkoord opnieuw de oude aanpak kiest met een vaste verdeling van middelen over de bestaande vervoerswijzen.

Meer informatie

Tijdens het symposium ‘Van B naar Anders’ op 30 mei lichtte Rli-raadslid Jeroen Kok het advies toe, om dit vervolgens te bespreken met een panel van betrokkenen uit de mobiliteitswereld. 

Voor een impressie van de resultaten van dit symposium en de video van het symposium.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden