Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

Rli - De stad als gezonde habitat

Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Steden kijken nu vaak alleen of zij de wettelijk vastgestelde milieunormen kunnen halen. De Rli pleit ervoor om de gezondheid in de stad ook via andere maatregelen te bevorderen. Met een gezonde inrichting kunnen steden veel meer doen om mensen meer te laten bewegen of minder stress te laten ervaren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam het advies op 18 april in ontvangst.

Benut Omgevingswet voor bevordering gezondheid burgers

Een gezonde leefomgeving is een belangrijk doel van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten moeten hiermee aan de slag in hun omgevingsbeleid. Voor veel gemeenten is echter onduidelijk hoe ze dat kunnen doen. De Rli geeft hiervoor in zijn advies een aantal handvatten. De raad concludeert dat gemeenten extra gezondheidswinst kunnen boeken als het omgevingsbeleid niet langer enkel wordt ingezet voor de bescherming van de burger tegen gevaren en bedreigingen in de omgeving, zoals luchtvervuiling, giftige stoffen in de bodem, of geluidsoverlast. Steden kunnen met hun omgevingsbeleid gezondheidswinst boeken als zij de stad zo inrichten dat burgers worden gestimuleerd gezonder te leven.

In de gemeentelijke omgevingsvisie kunnen ambities voor een gezonde stad worden verankerd. Om de doelen te kunnen bereiken, stelt de raad diverse maatregelen voor op het gebied van financiën, sturing, kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek.

Maak gezonde keuzes mogelijk en aantrekkelijk

De Rli pleit daarom voor extra aandacht voor een leefomgeving die gezonde keuzes mogelijk en aantrekkelijk maakt. Denk aan het stimuleren van beweging via netwerken van fiets- en wandelpaden. Ook kunnen overheden een aantrekkelijke openbare ruimte creëren die ontmoetingen stimuleert en ontspanning mogelijk maakt.

Rol Rijksoverheid

Ook de Rijksoverheid heeft een rol bijhet bevorderen van de gezonde stad. Als het Rijk in de Nationale Omgevingsvisie bijvoorbeeld kiest voor een verstedelijkingsstrategie met verdichting binnen de bestaande stadsgrenzen, dan zal dit in de vele steden waar rijkswegen dwars doorheen lopen, gepaard moeten gaan met forse extra investeringen in geluidsschermen of gedeeltelijke ondertunneling.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden