Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Na de gemeenteraadsverkiezingen staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de belangrijke taak om nieuwe afspraken te maken voor de nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn die afspraken vier jaar geleden vastgelegd in akkoorden die samen met bewoners, verenigingen en ondernemers tot stand zijn gekomen. Gemeenten vinden het namelijk steeds belangrijker om de burger daarbij te betrekken en zo het draagvlak voor hun bestuur en beleid te verbeteren. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft deze alternatieve vormen voor het sluiten van akkoorden in kaart gebracht in de bundel 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden', die op 22 februari verscheen.

Ervaringen 10 gemeenten

In de bundel staan de ervaringen van tien gemeenten die na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen hun burgers actief te betrekken bij het opmaken van hun bestuurs- en of beleidsakkoord. Ook lessen die zij geleerd hebben, de valkuilen en de succesfactoren zijn beschreven. Uit de ervaringen van de tien gemeenten heeft de ROB tien tips gedestilleerd.

Voor lokale partijen, griffiers, burgemeesters en anderen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de opdracht staan een nieuwe coalitie te sluiten in hun gemeente, kunnen deze voorbeelden inspireren en motiveren de burger hier meer bij te betrekken.

Nieuw soort regeerakkoord

De ROB heeft de bundel samengesteld op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding voor het verzoek van de VNG was het signalement ‘Het regeerakkoord als startdocument’ dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in januari 2017 uitbracht. Daarin pleit de ROB voor een nieuw soort regeerakkoord: benoem daarin de kernvraagstukken waarvoor het land staat, geef de richting aan waarin de oplossingen zullen worden gezocht en beschrijf hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving. De ROB stelt dat een regeerakkoord een startdocument moet zijn, waarin richting en gezindheid belangrijker zijn dan gedetailleerde afspraken over een reeks van onderwerpen.

In de praktijk van de lokale politiek en lokale democratie blijkt deze bepleite werkwijze al te worden toegepast. Tal van gemeenten hebben er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor gekozen hun akkoord op hoofdlijnen vast te stellen en de samenleving te betrekken bij de invulling daarvan.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden