Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

Raad voor Cultuur en Rli – Brede blik op erfgoed

Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in hun gezamenlijke advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nam het advies op maandag 18 december in ontvangst.

Nederland gaat op de schop om allerlei transities en ontwikkelingen ruimtelijk te kunnen opvangen. De gevolgen van onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, technologische innovaties en veranderingen in de bevolkingssamenstelling zijn groot, maar gaan gepaard met onzekerheden en zijn voor elke regio anders. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de raden gekeken wat deze ontwikkelingen voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen. Dat beleid hoeft niet drastisch te worden gewijzigd, is de conclusie, er is vooral behoefte aan een cultuurverandering in de erfgoedsector.

Meer zorg voor kwaliteit gebieden

De erfgoedsector richt zich nu nog te veel op het behoud van gebouwen en te weinig op de betekenis ervan voor de omgeving. Op gebiedsniveau zal de impact van de ontwikkelingen namelijk groot zijn. Volgens de raden zijn omgevingsvisies uit de Omgevingswet een instrument waarmee Rijk, provincies en gemeenten al die ontwikkelingen een plek kunnen geven met aandacht voor de kwaliteit van die gebieden. Verhalen over erfgoed kunnen hierbij een inspiratiebron zijn, draagvlak creëren voor verandering en een verbindende rol spelen bij een gedeelde visie op de toekomst.

Meer oog voor de gebruiker

Onder invloed van de vastgoedcrisis is er de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor tijdelijk gebruik, herbestemming en herontwikkeling van leegstaande gebouwen. Nu de woningmarkt weer aantrekt, is het belangrijk hiermee door te gaan en niet meteen terug te keren naar de oude gewoonte van ‘bouwen in het weiland’. In dat licht pleiten de raden in hun advies voor meer aandacht voor de gebruiker. De erfgoedsector moet zijn focus verleggen van ‘selecteren en aanwijzen’ naar ‘makelen en schakelen’. 

Aandacht voor doelgroepen

Tot slot constateren de raden dat er actiever moet worden gezocht naar draagvlak en inbreng van jongeren en Nederlanders met een migratieachtergrond. Ook de verhalen over erfgoed die zij vertellen, moeten worden gebruikt om een verbinding te leggen in de gesprekken over de toekomst van een gebied.

Meer informatie op de website van de Raad voor Cultuur en de Rli

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden