Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Gastcolumn

Mariëtte Hamer, Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER)

Bent u klaar voor de arbeidsmarkt van morgen?

De laatste weken van december is voor velen van ons een periode om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de ambities in het nieuwe jaar. Dit jaar is dat extra speciaal, omdat niet lang geleden een nieuw regeerakkoord tot stand is gekomen en we aan het begin staan van een nieuwe kabinetsperiode.

Foto: Christiaan Krouwels

Foto: Christiaan Krouwels

Bij de Sociaal-Economische Raad (SER) richten we ons uiteraard vooral op sociaal-economische ontwikkelingen. Waar staan we als overlegeconomie? Waar willen we naar toe? En hoe willen we dat bereiken? Rode draad hierin zijn onze drie pijlers: een evenwichtige duurzame economische groei, een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling. De SER zet zich in voor een duurzame, open en inclusieve samenleving, waarin iedereen volwaardig kan meedoen. 

Samenwerking adviesraden

Dat doen we graag in samenwerking met zoveel mogelijk partijen, waaronder ook met andere adviesraden, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Centraal Planbureau. Dit jaar nog bracht de SER samen met de Raad voor Cultuur een advies uit over hoe de arbeidsmarktpositie in de culturele sector te versterken. En voor ons advies over het combineren van werken, leren en zorgen werkten we samen met het Sociaal Cultureel Planbureau. Een hartelijk dank voor de samenwerking met de adviesraden is hier dan ook zeker op z’n plaats. 

Solide overlegeconomie

Binnen de SER zijn we erg productief geweest, ondanks een kortstondige hobbel in het overleg tussen de sociale partners. Terugkijkend hebben we tientallen adviezen vastgesteld en faciliteerden we bij diverse convenanten, waaronder het Energieakkoord, en convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). 

Tal van actuele sociaal-economische thema’s zijn terug te vinden in adviezen en bijeenkomsten van de SER. Onlangs nog kregen we veel publiciteit over ons advies over toekomstgericht beroepsonderwijs. Een heel ander onderwerp is dat we monitoren hoe vluchtelingen met een verblijfsvergunning beter kunnen integreren op de arbeidsmarkt. En we hebben geadviseerd hoe armoede onder kinderen structureel dient te worden aangepakt. Al deze activiteiten tonen dat het fundament van onze overlegeconomie solide is. 

Dynamiek op de arbeidsmarkt 

Die solide basis is ook nodig want we staan in Nederland voor uitdagende sociaal-economische ontwikkelingen. In het SER-rapport ‘Mens en technologie’ hebben we verkend dat onze vertrouwde patronen minder goed passen bij de technologische voortgang en de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekendheden van weleer zijn er niet meer. Niet meer je hele werkzame leven bij één baas, niet meer per sé een gezin met man-vrouw-kind en zeker niet meer de man aan het werk en de vrouw thuis voor de kinderen. 

Als één van de eerste kwam de SER midden jaren ‘60 al met een emancipatie-advies om belemmeringen voor vrouwen om te werken weg te nemen. Ook nu staan weer een aantal belangrijke thema’s op de SER-agenda die raakvlakken hebben met het emancipatiebeleid. Zo zijn er vorig jaar twee SER-adviezen verschenen met de titels ‘Gelijk goed van start’ en ‘Een werkende combinatie’. Het ene advies schetst hoe op lange termijn het stelsel voor jonge kinderen eruit moet zien. Het andere advies laat zien hoe mensen tijdens verschillende levensfasen hun tijd besteden. Leren en werken en zorgen krijgen allemaal een andere plek.

Brede maatschappelijke opdracht

Die dynamiek op de arbeidsmarkt zorgt ook voor onzekerheid. Niet alleen omdat vaste banen meer en meer plek maken voor flexibel werk, maar ook omdat de kennis continu verandert. Alleen al om in je eigen baan bij te blijven, wordt doorlopende scholing van je verwacht. Laat staan als je je verder wilt ontwikkelen. 

De SER vindt het daarom een brede maatschappelijke opdracht dat we de skills van de Nederlandse beroepsbevolking blijven ontwikkelen. Dat wordt onze grote ambitie voor 2018. Mensen moeten de vaardigheden krijgen waarmee ze zich duurzaam kunnen redden op de arbeidsmarkt van nu en van de toekomst. Bent u klaar voor de arbeidsmarkt van morgen?

Nationaal akkoord

De SER heeft de handschoen opgepakt om alle betrokken partijen te binden aan een gezamenlijke aanpak voor een nationaal vaardigheids- en technologieakkoord. We zijn aan de slag gegaan met onderwijsinstellingen, overheden, werkgevers en werknemers en andere betrokken organisaties om te komen tot gerichte acties. Als voorbeeld houden wij het Energieakkoord en de IMVO-convenanten voor ogen.

Ook in het nieuwe jaar zetten wij ons in voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Die inzet is tevens gericht op duurzaamheid. Niet alleen duurzaamheid in termen van milieu en klimaat, maar ook in termen van menswaardigheid. Een stabiele betrouwbare samenleving is voor iedereen goed. 

Ik wens u fijne feestdagen toe en een succesvol en gelukkig nieuwjaar! 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden