Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad - Advies Besluit lerarenregister

De Onderwijsraad is voorstander van de invoering van een register waarin de diploma’s en nascholing van leraren worden bijgehouden. Zo’n register kan de kwaliteit van leraren bevorderen en kan bijdragen aan de status van het beroep. Wel heeft de raad zorgen over de manier waarop het register nu vorm krijgt. In zijn advies ‘Advies Besluit lerarenregister’, dat op 11 oktober verscheen, doet de raad daarom enkele aanbevelingen om de uitvoering meer in overeenstemming te brengen met het doel van het register: het garanderen dat leraren bekwaam zijn en hun bekwaamheid onderhouden.

De raad pleit daarom voor een eenvoudige uitwerking van het register. Ook adviseert de raad om de bekwaamheidseisen goed te formuleren, zodat duidelijk is wat van een leraar mag worden verwacht. Hoe hij zijn bekwaamheid onderhoudt, hoort te worden afgestemd met het beleid van de eigen school. Ten slotte vindt de raad dat de software voor het lerarenregister pas kan worden gebouwd als de criteria voor herregistratie duidelijk zijn. Software ontwikkelen voorafgaand aan de inhoud leidt bijna altijd tot tijd- en geldverspilling.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden