Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

RVS – Zorgrelatie centraal

De zorginkoop in Nederland moet veranderen. In zijn advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’ dat op 2 oktober verscheen, pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven. De relatie tussen patiënt en zorgverlener én de keuzen die zij maken, worden daarmee leidend bij de inkoop van zorg.

Partnerschap

De RVS pleit voor een partnerschap tussen zorginkopers en zorgaanbieders. Het gaat erom samen op te trekken in het streven naar goede, passende zorg en te investeren in innovatie en preventie. Jaarlijks onderhandelen tussen zorginkoper en aanbieder over prijzen en volumes hoort daar niet bij. De Raad ziet in de praktijk al goede voorbeelden, bijvoorbeeld van meerjarenafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Volgens de Raad is het zaak dat deze initiatieven de norm worden. Om dit te stimuleren doet hij een aantal concrete aanbevelingen. Zo pleit de Raad ervoor alle klinische acute zorg door één zorgverzekeraar als regiovertegenwoordiger te laten inkopen. Ook zouden de initiatieven voor de invoering van persoonsvolgende bekostiging op grotere schaal ingezet moeten worden.

Wederzijdse afhankelijkheid centraal

De RVS reikt met zijn advies een perspectief op zorginkoop aan dat de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen centraal stelt. De individuele kwaliteit en de collectieve betaalbaarheid van zorg en hulp zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van zorginkopers, zorgaanbieders, patiënten/cliënten en Rijks- en lokale overheden. De Raad verwacht dat hiermee een beheerste uitgavenontwikkeling kan worden gerealiseerd. De huidige kaasschaafmethode leidt slechts tot beperkte kostenbeheersing, terwijl het echt anders organiseren van zorg zal leiden tot een fundamentele beheersing van de kosten, zeker op langere termijn.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden